REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 97690811 | Kód: 14/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\06\27
27.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\27
27.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\27
27.06.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\06\27
27.06.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2021\06\18
18.06.2021
 Vysvetlenie - 14/ME/2021 Vysvetlenie
2021\06\14
14.06.2021
 Vysvetlenie - 14/ME/2021 Vysvetlenie
2021\06\11
11.06.2021
 Vysvetlenie - 14/ME/2021 Vysvetlenie
2021\06\11
11.06.2021
 Vysvetlenie - 14/ME/2021 Vysvetlenie
2021\06\09
09.06.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 14/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\05\17
17.05.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 14/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\05\14
14.05.2021
 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\05\14
14.05.2021
 Súťažné podklady - 14/ME/2021 Súťažné podklady
2021\05\14
14.05.2021
22.05.2024 03:42:46