REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 55717227 | Kód: 21/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\07\30
30.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 21/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\30
30.07.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\07\30
30.07.2021
 Vysvetlenie - 21/ME/2021 Vysvetlenie
2021\07\21
21.07.2021
 Vysvetlenie - 21/ME/2021 Vysvetlenie
2021\07\21
21.07.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2021\07\20
20.07.2021
 Doplnenie súťažných podkladov Vysvetlenie
2021\07\19
19.07.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2021\07\19
19.07.2021
 Vysvetlenie - 21/ME/2021 Vysvetlenie
2021\07\19
19.07.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 21/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\06\22
22.06.2021
 Návrh na plnenie kritérií Martovce Príloha
2021\06\22
22.06.2021
 Návrh na plnenie kritérií Hurbanovo Príloha
2021\06\22
22.06.2021
 Súťažné podklady - 21/ME/2021 Súťažné podklady
2021\06\22
22.06.2021
22.05.2024 05:06:12