SK EN  | 21.11.2017 07:18:19

O systéme eZakazky.

Podpora procesov
Realizácia nákupných a predajných procesov
- Lehota na žiadosť o účasť
- Lehota na predkladania ponúk
- Lehota na vysvetľovanie

Elektronické aukcie
- Klasická aukcia (anglická)       
- Holandská aukcia
- Japonská (Ticker) aukcia

Prieskumy trhu
- Zadávacie kolo / Obálka
- Zapečatená obálka

Správa dokumentov
DMS v rámci systému eZakazky umožňuje vkladanie neobmedzeného počtu dokumentov (súťažných podkladov, príloh, ponúk a pod.) zadávateľom a aj uchádzačmi. Pre jednotlivé dokumenty je možné nastaviť viaceré parametre – prístup k dokumentu, typ dokumentu, platnosť dokumentu a pod.

Tvorba dokumentov (šablóny)
Všetky dokument ako napr. aj výzvy na účasť v elektronickej aukcii sú generované na základe preddefinovaných šablón z údajom zadaných v systéme. Zadávatelia majú možnosť mať zadefinované vlastné šablóny dokumentov.

Komunikácia
Systém eZakazky obsahuje modul Chat, ktorý slúži na vzájomnú komunikáciu medzi zadávateľom a uchádzačmi.

Systém eZakazky obsahuje modul eMaily, pomocou ktorého je možná hromadná komunikácia s uchádzačmi, napr. odosielanie Výziev na účasť v elektronickej aukcii.

Položky
Systém eZakazky umožňuje vkladať cenové aj necenové položky (textové, škálové, číselné). Položky je možné zaraďovať do skupín a podskupín v rámci viacúrovňovej stromovej štruktúry.

Hodnotenie ponúk
Systém eZakazky poskytuje možnosť multikriteriálneho hodnotenia, hodnotenie po položkách, hodnotenie po skupinách položiek, hodnotenie na základe pomocných výpočtov – možnosť vkladania vzorcov

Vyhodnotenie a reporty
Systém eZakazky monitoruje všetky udalosti, ktoré v systéme nastanú, jednak na strane uchádzačov, jednak na strane zadávateľa. Ku každej elektronickej aukcie sú generované  viaceré reporty – Ponuky, História – chronologicky zaznamenané všetky udalosti, Štatistiky, Grafy, komunikácia (chat, email). Možný je aj export ponúk v štruktúrovanej podobe na spracovanie napr. v MS Excel.

Manažment užívateľov a prístupové práva
Systém eZakazky umožňuje pokročilú správu užívateľov na základe definovanej organizačnej štruktúry a užívateľských práv. Je možné rozdelenie aukčného systému na dva samostatné podsystémy.

Užívatelia sa do systému prihlasujú svojim menom a heslom. Prístup uchádzačov je možný zabezpečiť navyše aj prístupovým kľúčom

Katalóg dodávateľov
Každý zadávateľ má k dispozícií vlastný katalóg dodávateľov, ktorý je prepojený na centrálnu databázu dodávateľov. Systém eZakazky poskytuje možnosť importu a exportu databázy dodávateľov.


 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
21.11.2017 07:18:19