Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Profil verejného obstarávateľa
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 2
Košice
041 80

IČO : 00397768
DIČ : 2021157050
IČ DPH : SK2021157050

Webstránka : http://www.upjs.sk/


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
REK001686/2018-UVO Nákup stravných poukážok 2029\08\01
REK002010/2018-UVOaN Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel) 2029\05\30
REK002337/2018-UVOaN Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach 2019\05\10
IKT-032 IKT 032 - UPJŠ - Zlúčená dodávka IKT 4 2019\03\27
REK000210/2019-UVO Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021) 2019\03\27
REK002250/2018-UVO Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021) 2019\02\08
IKT-001 Dodávka IKT - Výzva 001 2018\07\11
R-505/VO-2016 Zateplenie TU LF UPJS 2017\03\23
R-466/VO-2016 Budovanie simulačného centra pre študijný odbor všeobecné lekárstvo 2016\12\22
R-349/VO-2016 Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ UPJŠ Košice 2016\10\07
24.10.2019 05:10:09