V.O.V.S., s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 V.O.V.S., s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
M. M. Hodžu 6979/20
M. M. Hodžu 6979/20 960 01 Zvolen
Zvolen
960 01

IČO : 45604738
DIČ : 2023058829
IČ DPH : SK2023058829

V.O.V.S., s.r.o. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: V.O.V.S., s.r.o.
Sídlo: M. M. Hodžu 6979/20, Zvolen, 960 01
Štatutárny zástupca:
IČO: 45604738


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
01/2020/WYP Výstavba novej materskej školy Beňadovo 2021\08\08
28.11.2023 13:08:28