Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 12233228 | Kód: 002/NLZ/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa o zákazke - 5353 - MSS Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Oznámenie o výsledku EU vestník 2019-OJS150-370451-sk-ts Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Oznámenie o výsledku - 22459-VSS Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Cenová ponuka_2 - 5353 - MSS Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Cenová ponuka_1 - 5353 - MSS Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Zápisnica z vyhodnocovania - záverečná - 5353 - MSS Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Zápisnica z vyhodnocovania podmienok účasti - 5353 - MSS Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Zápisnica z vyhodnocovania ponúk - 5353 - MSS Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 5353 - MSS Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Zmluva č. 1733/Ps-OU/2019 o poskytovaní služieb - 5353 - MSS Ostatné dokumenty
2019\08\07
07.08.2019
 Odôvodnenie nezrušenia postupu - 5353 - MSS Ostatné dokumenty
2019\06\19
19.06.2019
 Informácia o výsledku vyhodnotenia - 5353 - MSS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\06\19
19.06.2019
 Redakčná oprava Sk vestník - lehota Ostatné dokumenty
2019\04\12
12.04.2019
 Redakčná oprava - EU vestník - lehota Ostatné dokumenty
2019\04\11
11.04.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď č. 1 Vysvetlenie
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha č. 7 Tech. požiadavky na polopodzemné kontajnery vrátane ich stojísk Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 5353 -MSS, vestník č. 53/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\03\15
15.03.2019
 Dokumenty na profile - 6032019 Dokumenty zadávateľa
2019\03\14
14.03.2019
 Oznámenie o vyhlásení - 2019/S 052-119546 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\03\14
14.03.2019
 06_03_2019_sp_ODPADY Súťažné podklady
2019\03\13
13.03.2019
 Príloha c. 1_Krycí list ponuky Príloha
2019\03\13
13.03.2019
 Príloha c. 2_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha
2019\03\13
13.03.2019
 Príloha c.6_Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2019\03\13
13.03.2019
 Príloha c.5_Súhlas so spracovaním údajov Príloha
2019\03\13
13.03.2019
 Príloha c. 4_Kalkulácia hodnoty zákazky Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha c.3_Návrh Zmluvy č............./PS-OU/2018 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica s prílohami Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 9 Cena za služby Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 8 - Požiadavky na zberný dvor a základné podmienky prevádzkovania Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 6 Zoznam subdodávateľov Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 5 Harmonogram zberu z odpadkových košov Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 4 Harmonogram zberu nádob na území mesta Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 3 Druh a počet požadovaných nádob Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 2 Druhy KO, ktoré sú predmetom zmluvy Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 1 Vymedzenie územia mesta BB - textová časť Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 1 Vymedzenie územia mesta BB Súťažné podklady
2019\03\11
11.03.2019
26.09.2020 20:24:28