eZakazky - Mesto Banská Bystrica

 Mesto Banská Bystrica - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26
Banská Bystrica
974 01

IČO : 00313271
DIČ : 2020451587

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
014/PLZ/2018 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne 2019\09\30
013/PLZ/2018 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok 2019\09\30
004/NLZ/2018 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck 2019\09\30
012/PLZ/2018 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT 2019\09\30
003/NLZ/2019 Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica 2019\09\05
001/NLZ/2018 Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica 2019\08\31
003/PLZ/2019 Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica 2019\08\15
002/NLZ/2019 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica 2019\08\12
003/NLZ/2018 Kamerový systém Mesta Banská Bystrica 2018\12\05
002/NLZ/2018 Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica 2018\12\04
25.08.2019 11:47:12