Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 13558061 | Kód: 003/PLZ/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - 14244-WYP Dokumenty zadávateľa
2019\08\02
02.08.2019
 Zverejnenie dodatok_vestník - 14244-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\30
30.07.2019
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - 14244-WYP Dokumenty zadávateľa
2019\07\29
29.07.2019
 Sprava o zakazke_03PLZ2019 Ostatné dokumenty
2019\07\23
23.07.2019
 3_zapisnica z vyhodnocovania ponuk_ZAVER Ostatné dokumenty
2019\07\23
23.07.2019
 2_zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti Ostatné dokumenty
2019\07\23
23.07.2019
 1_zapisnica z vyhodnocovania ponuk Ostatné dokumenty
2019\07\23
23.07.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\07\23
23.07.2019
 Zmluva o dielo 1842-2019 STRABAG Ostatné dokumenty
2019\07\23
23.07.2019
 Informácia o výsledku verejného obstarávania -18261-IPP Ostatné dokumenty
2019\07\22
22.07.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 14244-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\04
04.07.2019
 Vysvetlenie č. 1 - odpoveď Vysvetlenie
2019\06\17
17.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 01/PLZ/2019 Výzva na predloženie ponuky
2019\06\11
11.06.2019
 Príloha_9_CV_32_f Príloha
2019\06\10
10.06.2019
 Príloha_8_CV_podmienky účasti Príloha
2019\06\10
10.06.2019
 Príloha_7_Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2019\06\10
10.06.2019
 Príloha_6_Súhlas so spracovaním OU Príloha
2019\06\10
10.06.2019
 Príloha_5_Technická správa Príloha
2019\06\10
10.06.2019
 Príloha_5_Oprava časti MK Kapitulská a chodníkov-grafika Príloha
2019\06\10
10.06.2019
 Príloha_4_Výkaz výmer_Oprava MK Kapitulská a chodníkov Príloha
2019\06\10
10.06.2019
 Príloha_3_Na´vrh ZoD - oprava MK a chodni´kov Príloha
2019\06\10
10.06.2019
 Príloha_2_Návrh na plnenie kritérii Príloha
2019\06\10
10.06.2019
 Príloha_1_Krycí list ponuky Príloha
2019\06\10
10.06.2019
 Súťažné podklady - 01/PLZ/2019 Súťažné podklady
2019\06\10
10.06.2019
26.09.2020 19:06:26