O systéme eZakazky

Povinnká elektronická komunikácia a prijímanie ponúk v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Elektronický nástroj eZakazky je elektronický nástroj na plne elektronickú  komunikáciu pri zadávaní zákaziek, obchodných verejných súťaži a odpredaji prebytočného majetku. Elektronický nástroj umožňuje pri elektronickej komunikácii zadávania zákaziek uskutočňovať automatizované vyhodnotenie ponúk elektronickými aukciami.

Elektronický nástroj automaticky o každej aktivite zasiela notifikácie a upozornení, v dôsledku čoho zainteresované osoby sú tak vždy aktuálne informované o každej aktivite v zákazke. Elektronický nástroj vytvára kompletnú elektronickú dokumentáciu každej zákazky s prehľadným časovým usporiadaním a archivuje ju po dobu zákonných lehôt.

Elektronický nástroj odbúrava administratívnu a časovú záťaž pre všetky zainteresované subjekty a vytvára nový rozmer pracovného komfortu.

 1. Elektronický nástroj umožňuje elektronickú komunikáciu v procese verejného obstarávania plne v súlade zákonom o verejnom obstarávaní.
 2. Elektronický nástroj pre certifikované elektronické aukcie eAukcie3.0 a elektronické aukcie, ktorý zabezpečuje automatizované vyhodnocovanie ponúk, resp. umožňuje uskutočnenie rôznych druhov elektronických aukcií.
 3. Elektronický nástroj umožňuje zriadenie a prevádzku dynamických nákupných systémov (DNS).
 4. Elektronický nástroj umožňuje evidenciu a otváranie rámcových dohôd s viacerými uchádzačmi.
 5. Elektronický nástroj umožňuje elektronickú komunikáciu v procese Obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. a násl. Obchodný zákonník s možnosťou uskutočnenia rôznych typov elektronických aukcií na nákup ale aj na predaj prebytočného majetku v zmysle zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.

Overený, spoľahlivý a jednoduchý nástroj ne elektronickú komunikáciu eZakazky môžete využívať na samostatne alebo aj ako asistovanú službu, kedy celú administráciu elektronického nástroja zabezpečia naši pracovníci podpory.

Vy sa venujete odbornej práci a my zabezpečujeme elektronickú komunikáciu.

Aktuálne zverejnené zákazky najdete na adrese: www.ezakazky.sk

 

Elektronické aukcie - certifikovaný systém eAukcie 8.3.0

(len pre verejné obstarávanie) (www.eaukcie.sk)

 • Certifikovaný systém na uskutočnenie elektronických aukcií v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. v spojení s vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 132/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov slúžiacich na uskutočnenie elektronických aukcií;
 • Systém eAukcie je univerzálny nástroj na realizáciu elektronických aukcií. Možnosť obstarávať len jednu položku, alebo celý výkaz výmer s tisíckami položiek, s kritériom len cena alebo kombinácia viacerých kritérií, vyhodnotenie ponúk je automatizované;
 • Systém eAukcie je rovnako stabilný a bezpečný, pre užívateľa jednoduchý a prehľadný, na prácu s ním stačí ľubovoľný internetový prehliadač;

 

Obchodná verejná súťaž – elektronický súťažný predaj (ESP)

(pre štátnu správu, samosprávu aj súkromný sektor)

 • Nástroj pre jednoduchý a efektívny odpredaj nadbytočného majetku za najvýhodnejšiu možnú cenu;
 • Celý proces - žiadosť o účasť – žiadosť o súťažné podklady – online modul vysvetľovanie - predkladanie ponúk – vyhodnocovanie ponúk – elektronická súťaž po otvorení obálok;
 • Systém je využívaný pri odpredaji nehnuteľného, hnuteľného majetku i motorových vozidiel v zmysle príslušných právnych predpisov, vždy upravený ad-hoc podľa typu odpredaja a potrieb vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže s možnosťou zapojenia neobmedzeného počtu fyzických a právnických osôb;

 

 

 

22.07.2024 20:16:32