Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Nová 308/59
Šamorín
931 01

IČO : 47971592
DIČ : 2024172986
IČ DPH : SK2024172986 podľa §4


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Prenájom multifunkčných zariadení 2024\07\22
Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia 2024\07\17
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne a jedlých olejov a tukov 2024\07\16
Sťahovacie služby a likvidácia majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe a užívaní rezortu prokuratúry Slovenskej republiky 2024\07\10
Konsolidácia a migrácia F5 WAF infraštruktúry a ďalších služieb 2024\07\05
Potraviny 2024 2024\06\10
Zber, preprava a spracovanie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec 2024\01\30
1/2023/NPPC/po Technologické zariadenia 2023\11\09
5/2022/Skalica/po ZŠ Vajanského Skalica – Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia 2023\11\06
1/2022/Chotín/po Strojno-technologické vybavenie zberného dvora 2023\03\07
3/2021/VO/po Spotrebný materiál 2022\12\30
PB5/NI-1/2022 Typový exteriérový mobiliár 2022\12\15
4/2022/VO/po Zabezpečenie verejnej MHD v Skalici 2022\11\08
3/2022/VO/Skalica/po Vinohradnícke cyklotrasy v Skalici – časť Hliníky a Mokré Hory 2022\10\03
2/2022/SPF Nákup notebookov a príslušenstva 2022\08\09
1/2022/DKZH/vo/po Rekonštrukcia fasády a priľahlého verejného priestoru DK Zrkadlový háj 2022\07\24
1/2022/VO/MMB/po ÚDRŽBOVÉ PRÁCE ODKRYTÝCH ARCHITEKTÚR ZRÚCANINY HRADU DEVÍN 2022\07\08
2/2021/vo/po Zmluvný výskum 2022\06\16
1/2021/vo/po Technológie 2022\06\16
1/2022/VO/po Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica 2022\06\08
2/2022/VO/po Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II 2022\06\08
2/2021/VO/GP/po Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť 2021 2022\03\31
3/2021/VO/Skalica/po Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou MFK Skalica 2022\03\31
1/2021/VO/SPF/po Upratovacie služby SPF 2022 - 2023 2022\02\24
6/2021/VO/po Kompostáreň Komárno stavebné práce II 2022\02\23
5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po Kompostáreň Komárno Strojové vybavenie II 2022\02\23
2/2020/VOP/mesto Skalica Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk 2021\12\31
1/2021//VO/GP/po Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN 2021\12\06
5/2021/VO/Komárno/po Kompostáreň Komárno - stavebné práce 2021\12\01
1/2021/vo/po Štúdia „Dodatočné posúdenie vybraných MVE na rieke Hron“ časť Ichtyologické prieskumy 2021\11\26
3/2021/vo/po Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár 2021\11\25
1/2021/VO/Modra/po Envirocentrum Šatlavárky Modra 2021\11\24
3/2021/VO/po Kompostáreň Komárno - strojové vybavenie 2021\11\15
2/2021/VO/Poltár/po Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021\10\18
1/2021/vo/poltar/po Úprava komunikácie medzi garážami a priľahlé spevnené plochy na ul. 13. januára 2021\10\18
3/2021/vo/po Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM 2021\10\05
2/2021/VO/po Zberný dvor Komárno 2021\09\29
1/2021/VO/po Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín 2021\08\01
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy bývalej polikliniky na parc. č. 950 v k.ú. Komárno 2021\07\21
2/2020/VO/po Zabezpečenie servisných služieb digitalizačného zariadenia Witikon MDS pre Digitalizačné centrum M SNP v Banskej Bystrici 2021\04\12
1/2020/VO/po Poskytovanie servisu pre skenery typ Cruse CS350ST-MS1100-HDT a Cruse CS155ST-VR1100-HDM 2021\04\12
1/2020/vo/po Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou 2021\02\28
7/2020/VO/po Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne 2020\08\31
Riešenie havarijnej situácie a zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici 2020\08\04
Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém II 2020\05\26
Rekonštrukcia Plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň Levice 2020\04\30
Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania zamestnancov ÚVA prostredníctvom stravovacích poukážok 2019\12\10
Register účtovnej evidencie pasív 2019\10\17
6/2018/VO Rekonštrukcia budovy Koruna, bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne II 2019\10\06
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná 2019\09\17
2/2019/VO/po Revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre II 2019\07\31
2/2018/VO/po Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky BIONERGY, a.s. II 2019\03\29
1/2019/VO/po Revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre 2019\03\29
23.06.2024 20:41:28