Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Nová 308/59
Šamorín
931 01

IČO : 47971592
DIČ : 2024172986
IČ DPH : SK2024172986 podľa §4


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
1/2021/vo/po Technológie 2021\10\21
1/2021//VO/GP/po Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN 2021\10\14
2/2021/VO/Poltár/po Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2021\10\06
3/2021/vo/po Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár 2021\09\30
1/2021/vo/poltar/po Úprava komunikácie medzi garážami a priľahlé spevnené plochy na ul. 13. januára 2021\09\30
1/2021/vo/po Štúdia „Dodatočné posúdenie vybraných MVE na rieke Hron“ časť Ichtyologické prieskumy 2021\09\30
2/2021/VO/po Zberný dvor Komárno 2021\09\23
3/2021/vo/po Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM 2021\09\20
2/2020/VOP/mesto Skalica Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk 2021\09\01
1/2021/VO/po Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín 2021\08\01
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy bývalej polikliniky na parc. č. 950 v k.ú. Komárno 2021\07\21
2/2020/VO/po Zabezpečenie servisných služieb digitalizačného zariadenia Witikon MDS pre Digitalizačné centrum M SNP v Banskej Bystrici 2021\04\12
1/2020/VO/po Poskytovanie servisu pre skenery typ Cruse CS350ST-MS1100-HDT a Cruse CS155ST-VR1100-HDM 2021\04\12
1/2020/vo/po Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou 2021\02\28
7/2020/VO/po Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne 2020\08\31
Riešenie havarijnej situácie a zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici 2020\08\04
Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém II 2020\05\26
Rekonštrukcia Plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň Levice 2020\04\30
Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania zamestnancov ÚVA prostredníctvom stravovacích poukážok 2019\12\10
Register účtovnej evidencie pasív 2019\10\17
6/2018/VO Rekonštrukcia budovy Koruna, bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne II 2019\10\06
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná 2019\09\17
2/2019/VO/po Revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre II 2019\07\31
2/2018/VO/po Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky BIONERGY, a.s. II 2019\03\29
1/2019/VO/po Revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre 2019\03\29
18.09.2021 10:22:18