„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – Mesto Komárno“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 10/ME/2021 | Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 94501, Komárno
Vyhodnocovanie ponúk po elektronickej aukcii

„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – Mesto Komárno“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 95210571 | Kód: 10/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 18:37:15