Aukčný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

 

Preambula

Spoločnosť  eBIZ Corp s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava, IČO: 35758643, IČ DPH / DIČ: SK2020221126, Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka 18363/B je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa najmä poskytovaním služieb spočívajúcich predovšetkým v elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní a vyhľadávaní dátových správ elektronickými prostriedkami na požiadanie Príjemcu služby.

Tieto VOP vydané v súlade s § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení sa vzťahujú výlučne na vzťahy vzniknuté zo Zmlúv o poskytovaní služieb, ktorých zmluvnou stranou je Poskytovateľ a Príjemca, ako i na vzťahy vzniknuté z obdobných vzťahov.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, vyplývajúcich z poskytnutia Služby („Predmet zmluvy“) Poskytovateľom Príjemcovi. 

I.

Definícia a vymedzenie pojmov

Poskytovateľ  alebo  Poskytovateľ služby 

 • spoločnosť eBIZ Corp s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava, IČO: 35758643, IČ DPH / DIČ: SK2020221126, Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka 18363/B;  

Záujemca 

 • fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť služby Poskytovateľa a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Poskytovateľom, pričom ešte neodoslala Objednávku;  

Objednávka 

 • Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Poskytovateľom označené symbolom “*“) nachádzajúca sa na webovej stránke Poskytovateľa, pričom týmto odoslaním objednávky potvrdil, že:

• bol oboznámená s VOP v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi,

• bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,

• bol informovaný, že táto Zmluva bude uložená u Poskytovateľa a bude mu dostupná na serveri Poskytovateľa, pričom presné umiestnenie mu bude oznámené v Potvrdení o prijatí objednávky, ktoré bude zaslané na jeho stránku elektronickej pošty uvedenú v jeho objednávke,

• bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie zmluvy je slovenský jazyk;

odoslaním Objednávky sa Záujemca stáva Príjemcom/Príjemcom služby na účely tejto Zmluvy;

 

Príjemca alebo Príjemca služby 

 • fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba využívajúca Služby na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Objednávku (ďalej tiež ako „ Podnikateľ  “);

 

Služba alebo Služby 

 • činnosť Poskytovateľa v zmysle Zmluvy spočívajúca v poskytovaní strojového času Servera Poskytovateľa pripojeného k sieti Internet v prospech Príjemcu, prevádzkovanie aplikácie a databázových systémov v súlade s Objednávkou a v súlade a za podmienok uvedených v týchto VOP, prípadne ďalšie služby špecifikované ďalej v týchto VOP alebo na webovej stránke Poskytovateľa;

 

Server alebo Servery 

 • počítač trvalo pripojený k internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov naraz;

 

Klientský počítač 

 • počítač, ktorý je pripojený k internetu a využíva služby spracovania dát Serverom, vybavený vlastnými programovými prostriedkami pre prístup a interpretáciu spracovaných dát zo Servera;

 

Prenájom strojového času 

 • poskytnutie časti výpočtovej kapacity Servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na Klientskom počítači; Príjemcovi je v danom okamihu poskytnutá len čiastková kapacita počítača v závislosti od využívania daného počítača aj inými Príjemcami;

 

Poplatok 

 • odmena patriaca Poskytovateľovi za poskytnuté Služby vypočítaná v Objednávke, prípadne uvedená v Cenníku Poskytovateľa v aktuálnom znení, ku ktorej sa pripočíta zákonom stanovená DPH; 

 

Potvrdenie o prijatí objednávky 

 • potvrdenie, ktoré zašle Poskytovateľ na stránku elektronickej pošty určenú Príjemcom v Objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Poskytovateľovi bola doručená Objednávka;

 

Cenník 

 • aktuálny zoznam Poplatkov Poskytovateľa zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa za poskytnutie Služieb

 

 

 

II.

Objednávka a uzavretie Zmluvy

1.  Záujemca vypĺňa objednávku nachádzajúcu sa na webovej stránke Poskytovateľa, v ktorej si zvolí Služby, o ktoré má záujem, spôsob platby Poplatkov, splatnosť Poplatkov ako i ďalšie tam vyžadované údaje. 

2. Záujemca je povinný udávať v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá.

3. Momentom odoslania Objednávky je Príjemca svojim prejavom vôle viazaný po dobu 1 mesiaca. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote podľa predchádzajúceho odseku, zabezpečiť Potvrdenie o prijatí objednávky.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so Záujemcom, a to najmä vtedy, ak sú Záujemcom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé, ak Záujemca neuvedie funkčnú stránku elektronickej pošty, prípadne aj bez udania dôvodu. V tomto prípade Poskytovateľ síce zabezpečí Potvrdenie doručenia objednávky, no zároveň oznámi Záujemcovi, že neprijíma návrh na uzavretie zmluvy. Poskytovateľ nie je povinný odôvodniť toto svoje rozhodnutie.

5. Zmluva je uzavretá odoslaním Objednávky Poskytovateľovi, zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Poskytovateľa a nevyužitím postupu Poskytovateľa podľa odseku 4. tohto článku. 

6. Po uzavretí Zmluvy, uhradení Poplatku, po splnení ďalších prípadných povinností zo strany Príjemcu  a po úspešnej registrácii Doménového mena je Príjemcovi zriadená sprevádzkovaná objednaná Služba a získava prístup do vlastného administratívneho rozhrania, odkiaľ spravuje svoje služby a ich rozsah, ako i akékoľvek vlastné osobné a kontaktné údaje.

7.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu, ktorú si určil Príjemca v objednávke a za ktorú zaplatil Poplatok. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na základe výzvy Poskytovateľa pred ukončením predplateného obdobia resp. skôr ak to vyžaduje daná Služba zašle výzvu k úhrade Poplatku a Príjemca tento Poplatok v Poskytovateľom stanovenej lehote uhradí, predlžuje sa platnosť a účinnosť tejto zmluvy o toto ďalšie obdobie (opcia). Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca je oprávnený využiť opciu aj opakovane. V opačnom prípade budú Služby Poskytovateľa pozastavené a Zmluva sa ukončuje uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.

III.

Prevádzkovanie Služby

1. Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku služieb Poskytovateľa vždy s najväčším úsilím o zaistenie ich maximálnej dostupnosti a   využiteľnosti, t. j. zaistí prístup Prijímateľovi v sieti Internet k účtu Príjemcu a možnosť aktualizovať obsah účtu. Príjemca nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Príjemca je povinný chrániť pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb. Poskytovateľ nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Príjemcu alebo osobných údajov Príjemcu či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Služby alebo vykonal akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či Služieb, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Poskytovateľ.

2.  V prípade výpadku alebo poruchy Serverov je Poskytovateľ povinný odstrániť nefunkčnosť v čo najkratšom možnom čase. Za výpadky sa nepovažujú krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nedostupnosti spôsobené nutnou technickou údržbou. 

3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah účtu a zákaziek Príjemcu. Za obsah účtu a obsah zákaziek si Príjemca v plnej miere zodpovedá sám.  Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo ušlý zisk Príjemcu v súvislosti s využívaním Služieb. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri využívaní poskytovaných účtov. V prípade akýchkoľvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, Príjemca zodpovedá za škodu ktorá týmto konaním Poskytovateľovi vznikla v plnom rozsahu.

4.  Príjemca udeľuje svoj súhlas s tým, že mu Poskytovateľ bude na adresu elektronickej pošty uvedenej v Objednávke zasielať obchodné informácie o novinkách zo svojej ponuky a zároveň s tým, že Poskytovateľ môže použiť informácie o Príjemcovi pre svoje marketingové účely.

 

IV.

Zmena ponuky Poskytovateľa a zmena zmluvných dojednaní počas trvania Zmluvy

1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných Služieb vrátanie Poplatkov alebo parametrov poskytovaných Služieb (vrátane Služieb už existujúcich), a to s účinnosťou voči Príjemcovi od ďalšej splatnosti Poplatku a/alebo uhradením Poplatku po zmenení podmienok Poskytovanej Služby, pričom Príjemcovi, ktorý má uhradený Poplatok, zostávajú zachované podmienky poskytovania Služieb do splatnosti ďalšieho Poplatku v pôvodnom rozsahu. Vykonaním úhrady Poplatku v zmenenom rozsahu za poskytované Služby vyjadruje Príjemca svoj súhlas s poskytovaním Služieb podľa aktuálne platnej (teda zmenenej ponuky) pre túto službu.

2. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek úplne, alebo čiastočne odobrať Službu zo svojej ponuky. Príjemca, ktorý Službu odobratú z ponuky Poskytovateľa využíva, má nárok na jej poskytovanie v pôvodnom rozsahu do splatnosti ďalšieho Poplatku, nie však na jej úpravy, rozšírenie, či zmeny. Poskytovateľ môže Príjemcu vyzvať k zmene Služby podľa svojej aktuálnej ponuky k určitému dátumu, po uplynutí ktorom bude poskytovanie takejto služby ukončené. O krokoch a postupoch opísaných v prvej vete tohto článku bude Poskytovateľ informovať v dostatočnom predstihu na svojej webovej stránke.

3. Príjemca je oprávnený kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy meniť Služby v rozsahu, v akom to Poskytovateľ umožňuje, a to po vzájomnej dohode a po prehodnotení zaplateného Poplatku za doterajšie Služby a požadované nové Služby. Prednostne sa však Príjemca zaväzuje požadovať o zmeny poskytovaných Služieb ku dňu splatnosti ďalšieho nasledujúceho Poplatku, a to s dostatočným predstihom, aby Poskytovateľ mohol technicky vykonať zmenu využívania poskytovaných Služieb.

 

V.

Platobné podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Poplatok, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v Kompletne vyplnenej objednávke, inak v rozsahu a vo výške uvedenej v Cenníku, ktorý je verejne dostupný na webovej stránke Poskytovateľa. Pokiaľ nie je v objednávke, alebo v Cenníku stanovená splatnosť Poplatku, lehota splatnosti poplatku je spravidla 1x ročne dopredu. 

2. Súčasťou Potvrdenia o prijatí objednávky bude taktiež tzv.  proforma faktúra znejúca na výšku Poplatku, ktorá má splatnosť 14 dní. Do 14 dní po uhradení proforma faktúry Prijímateľom Poskytovateľ vystaví a odošle Príjemcovi účtovný doklad.  Zaplatením Poplatku sa rozumie pripísanie Poplatku na účet Poskytovateľa uvedený na webovej stránke Poskytovateľa v plnej výške a so správnym variabilným symbolom. Poplatok je povinný Príjemca platiť bezhotovostným prevodom v prospech jedného z účtov Poskytovateľa uvedeného na webovej stránke Poskytovateľa spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného v proforma faktúre. Platba poštovými poukážkami sa vylučuje a prípadná úhrada prostredníctvom poštovej poukážky, zmenkou alebo šekom sa nepovažuje za uhradenie Poplatku. Pri každom nedodržaní formy platby Poplatku je Poskytovateľ oprávnený účtovať Príjemcovi zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za náklady spojené s identifikáciou platby, ktorú sa Príjemca zaväzuje Poskytovateľovi uhradiť spoločne s nasledovnou Poplatku, inak do 14 dní odo dňa doručenia výzvy Poskytovateľa adresovanej Prijímateľovi  .

3. Poskytovateľ 14 dní pred ukončením predplateného obdobia prípadne skôr ak to vyžaduje daná služba (napr. predĺženie platnosti niektorých domén) zašle e-mailom Príjemcovi výzvu k úhrade  spoločne s proforma faktúrou, ktorá je splatná 14 dní. Ustanovenia odseku 2. tohto článku sa v tomto prípade použijú primerane. 

4.  Poskytovateľ je povinný vrátiť Príjemcovi Poplatok, resp. jeho pomernú časť iba v prípade, ak nemôže zabezpečiť Službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných týmito VOP a ani ako protihodnotu vrátenia zaplatenej pomernej časti Poplatku si Príjemca nevyberie inú Službu podľa jeho vlastného výberu poskytovanú Poskytovateľom v tejto výške.

5.  V prípade omeškania s uhradením Poplatku viac ako 7 dní odo dňa splatnosti Poplatku a/alebo iného finančného záväzku , Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služieb až do úplného uhradenia Poplatku a/alebo iného finančného záväzku s právom účtovať poplatok za opätovnú aktiváciu Služieb. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený deaktivovať aj Služby pre dlžného Príjemcu, ktoré sú upravené inou zmluvou   o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti.

6. V prípade neuhradenia Poplatku za doplnkovú službu viac ako 7 dní odo dňa splatnosti Poplatku , Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť všetky Služby k doméne, pre ktorú je doplnková služba určená. V prípade že Príjemca nemá záujem o ďalšie poskytovanie doplnkovej služby musí najneskôr 5 dní pred splatnosťou informovať Poskytovateľa o tejto skutočnosti.

 

Článok VI.

Spracovávania osobných údajov a ich ochrana

1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vo svojom mene na účel Služby pre Užívateľa podľa popisu v týchto VOP.

2. Poskytovateľ spracúva vo svojom mene osobné údaje Užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi a osobné údaje predstaviteľov právnických osôb, ktoré sú Užívateľmi (ďalej tiež „dotknuté osoby“).

3. Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade Užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi, je zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (ust. čl. VI ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016, ďalej len „Nariadenie GDPR“). Právnym základom spracúvania osobných údajov predstaviteľov právnických osôb je oprávnený záujem poskytovateľa (ust. čl. VI ods. 1 písm. f/ Nariadenia GDPR) – evidencia kontaktných údajov predstaviteľov užívateľov.

4. Poskytovateľ spracúva vo svojom mene osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, emailová adresa a telefónne číslo.

5. Spracúvané osobné údaje môžu byť poskytnuté Policajnému zboru SR, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom správy daní a iným mocenským orgánom. Spracúvané osobné údaje budú poskytované iba v rámci povinnej zákonnej súčinnosti Poskytovateľa.

6. Poskytovateľ môže spracúvať predmetné osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov (čl. 28 Nariadenia GDPR), poverených spracúvaním finančného účtovníctva Poskytovateľa alebo právnym zastupovaním Poskytovateľa.

7. Poskytovateľ nebude prenášať spracúvané osobné údaje do krajín, ktoré nezaručujú ich primeranú ochranu.

8. Poskytovateľ bude spracúvané údaje uchovávať po dobu, určenú zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Registratúrna lehota bude určená ustanoveniami daňových zákonov a ustanoveniami zákonov, ktoré určujú premlčacie lehoty.

9. Fyzické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú oprávnení žiadať Poskytovateľa o vymazanie spracúvaných osobných údajov po skončení účelu spracúvania. Poskytovateľ nie je povinný im vyhovieť, ak neuplynula zákonom určená registratúrna lehota záznamov, obsahujúcich ich osobné údaje.

10. Fyzické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú oprávnení žiadať Poskytovateľa o prístup k ich osobným údajom.

11. Fyzické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú právo získať od Poskytovateľa osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; toto právo je prakticky naviazané na predchádzajúcu kodifikáciu všeobecne záväznej dátovej štruktúry predmetných osobných údajov.

12. Spracúvané osobné údaje nebudú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.

13. Poskytovateľ nevymenoval zodpovednú osobu za dohľad (čl. 37 Nariadenia GDPR). Dotknuté osoby môžu adresovať prípadné požiadavky súvisiace s ochranou na zverejnené kontakty Poskytovateľa.

14. Dotknuté osoby majú pri porušení povinností Poskytovateľa v oblasti ochrany osobných údajov právo podať sťažnosť proti Poskytovateľovi na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

15. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

 

Článok VII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy z tejto Zmluvy sa spravujú ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“). Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je uzavretá ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom v súlade s ustanoveniami § 263 Obchodného zákonníka v prípade kolízie dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka s ustanoveniami tejto Zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy a týchto VOP. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy a VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol Príjemca cudzincom, alebo ak by sa Služby poskytovali na územie iného štátu.

2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Poskytovateľ oznamuje zmenu VOP na svoje webovej stránke, pričom zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o zmene VOP sa považuje za doručené Príjemcovi pätnástym dňom odo dňa zverejnenia nových VOP na webovej stránke Poskytovateľa.

3. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria: Kompletne vyplnená objednávka, tieto VOP a Cenník.

4. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že po odstúpení od Zmluvy spôsobujúcom jej zánik, zostáva zachovaná platnosť a účinnosť ustanovení týkajúcich sa Poplatkov a sankcií. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že nie sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté pred zánikom Zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa žiadne práva a povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a VOP na tretiu osobu. V prípade udelenia súhlasu Poskytovateľa je tento oprávnený vyúčtovať a Príjemca sa zaväzuje uhradiť poplatok za spracovanie prevodu vo výške aktuálne zverejnenej v Cenníku. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom  Príjemca v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej adresy elektronickej pošty uvedenej v Objednávke. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže v prípade sporu Poskytovateľ, sa považujú za riadne doručené, a to počnúc piatym dňom odo dňa odoslania takejto informácie. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ má právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Príjemcu aj v prípade, ak sa na toto porušenie vzťahuje zmluvná pokuta, aj presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že zavinenie Príjemcu nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť v tejto Zmluve dojednanú zmluvnú pokutu. 

8. Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka dohodli na vylúčení pôsobnosti § 385 Obchodného zákonníka.

9. V zmysle § 263 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že odchylne od ustanovenia § 330 Obchodného zákonníka je Poskytovateľ oprávnený v prípade, ak Príjemcom poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých resp. celého splatného záväzku Príjemcu, určiť, ktorý záväzok resp. jeho časť je Príjemcom splnená. Ak Poskytovateľ nerozhodne odlišne, platí, že akékoľvek plnenie obdržané v rámci tejto Zmluvy Poskytovateľom sa použije na uspokojenie jeho pohľadávok v nasledovnom poradí: 1. akékoľvek náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, 2. úroky z omeškania, 3. zmluvné pokuty a náhrada škody, 4. istina pohľadávky.

10. Príjemca odoslaním Objednávky tejto Zmluvy v súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje Poskytovateľovi predĺženie premlčacej lehoty všetkých práv a nárokov Poskytovateľa z tejto Zmluvy na dobu 10 rokov od doby, kedy začne plynúť.

11. Príjemca, jeho právny nástupca, dedič alebo zákonný zástupca a pod., je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu zmenu všetkých dôležitých údajov o svojej osobe, najmä však zmenu adresy sídla, miesta podnikania alebo bydliska, zmenu štatutárneho zástupcu, bankového účtu, z ktorého sú uskutočňované platby, rozhodnutie o jeho zrušení, jeho splynutie s inou spoločnosťou, vstup do likvidácie, úpadok, začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo ukončenia podnikania a pod.. V prípade, že tak neurobí, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Príjemcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30,13 € za každé porušenie týchto povinností. V prípade zrušenia spoločnosti (Príjemcu) alebo vstupu spoločnosti (Príjemcu) do likvidácie, alebo v prípade ak je Príjemca v úpadku, alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, alebo bolo vyhlásené konkurzné konanie na majetok Príjemcu, alebo v prípade ak Príjemca ukončí podnikanie, alebo u fyzickej osoby pri úmrtí, alebo strate spôsobilosti a pod., dochádza k predčasnému ukončeniu Zmluvy s okamžitou účinnosťou a finančné vyrovnanie sa uskutoční s právoplatnými dedičmi, ktorí si k tomuto uplatnia nárok.

12. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy a týchto VOP sú im jasné, určité a zrozumiteľné a zaväzujú sa ich plniť.  VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky Zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb zo strany Poskytovateľa, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za Zmluvu podľa týchto VOP. 

13. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pre znením VOP vyhotovených v akomkoľvek inom jazyku.

14. Príjemca odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

15. Definícia obsahu slov a slovných spojení začínajúcich v texte tejto zmluvy a vo VOP veľkým písmenom je definovaná v článku I. VOP

16. Tieto VOP v plnom rozsahu nahradzujú doteraz platné a účinné VOP. Tieto VOP boli zverejnené na webovej stránke  www.ebiz.sk a nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2018.

22.07.2024 20:12:34