eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
011910/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2020
12:00
Mestské divadlo
Vypracovanie štúdie na plánované cyklotrasy v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
10:00
Mesto Žilina
34477-WYT Oprava a sfunkčnenie plynovej kotolne v bytovom dome
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.11.2020
09:30
Mesto Žilina
33840-WYP Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.11.2020
10:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
25.10.2020 14:20:01