eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
35815-WNP Realizácia NN prípojky na MŠ Hollého v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-16 09:00
16.08.2022
09:00
Mesto Žilina
Určenie PHZ- PD,OAD: Úprava požiarnej bezpečnosti hlavnej haly na zimnom štadióne v Žiline
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-17 10:00
17.08.2022
10:00
Mesto Žilina
Určenie PHZ - Vypracovanie a dodanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Veľká okružná a ul. Antona Bernoláka, Žilina – Hliny I
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-17 12:00
17.08.2022
12:00
Mesto Žilina
Určenie PHZ - Vypracovanie a dodanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD pre SP v podrobnostiach pre realizáciu stavby, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Puškinova , Žilina – Hliny III
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-17 12:00
17.08.2022
12:00
Mesto Žilina
Určenie PHZ - Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne čísla a Bajzova nepárne čísla, Žilina
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-18 10:00
18.08.2022
10:00
Mesto Žilina
Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely mesta
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Mesto Žilina
29401-MSS Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Mesto Žilina
Materská škola, Stavbárska 4, Žilina- maľovanie interiéru
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-24 09:00
24.08.2022
09:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia oplotenia- vnútroblok Tulská, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-25 09:00
25.08.2022
09:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
12.08.2022 20:54:50