eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1306/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky školskej jedálne - ZŠ Námestie Mladosti
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2019
09:00
Mesto Žilina
1706/2019 Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2019
08:30
ŽILBYT, s.r.o.
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové (Rosinky)“
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2019
09:00
Mesto Žilina
Revitalizácia trávnatej plochy - vnútro blok ul. Jaseňová
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2019
10:00
Mesto Žilina
Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu - "Urnový háj, Žilina - Mojšová Lúčka"
Zákazka s nízkou hodnotou
26.06.2019
09:00
Mesto Žilina
180602/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2019
09:00
Mesto Žilina
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2019
09:00
Mesto Žilina
Diagnostika podchodu Hviezdoslavova - ŽSR
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
10:00
Mesto Žilina
1906/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Martinská 20, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
09:00
Mesto Žilina
2006/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
09:30
Mesto Žilina
20.06.2019 17:09:01