eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42670-WYT Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Žilina
Realizácia dopravného značenia v mestskej časti Bôrik a sídliska Hliny V a VI
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
10:00
Mesto Žilina
022109/2021 Rekonštrukcia krovu, krytiny a hromozvodu - Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
10:00
Mesto Žilina
PRIESTOROVÁ ANALÝZA SPÁDOVEJ OBLASTI POTOKA VŠIVÁK S NÁVRHOM VODOZÁDRŽNÝCH A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2021
10:00
Útvar hlavného architekta mesta Žilina
Nákup a dodanie športového náradia (basketbalové koše, futbalové brány, multifunkčné brány malé, hádzanárske brány, viacúčelové stĺpiky na volejbal/tenis/nohejbal/bedminton)
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2021
10:00
Mesto Žilina
42985-WYT "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2021
13:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
Vypracovanie účelového energetického a prevádzkového auditu pre Mestské divadlo Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2021
10:00
Mestské divadlo
Hygienické potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
08.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
26.09.2021 21:29:51