eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/ dopravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2021
10:00
Mesto Žilina
SaTD a IČ pre vydanie kolaudačných rozhodnutí pre stavby: „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy Bajzova v Žiline“ a „Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy Bajzova v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie a dodanie diela resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, OAD a vykonanie inžinierskej činnosti pre stavebné úpravy strechy ZŠ, MŠ a ZUŠ v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
08:00
Mesto Žilina
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD a OAD pre stavbu: Cyklotrasa H3 na ul. Hlboká, Cyklotrasa V10 na ul. Košická, Cyklotrasa Strážov – centrum v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
08:00
Mesto Žilina
Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline – Rekonštrukcia strechy I. etapa - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Daňové tlačivá pre rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Mesto Žilina
42940-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
18.10.2021 09:00:11