Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Žilina - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Žilina Nám. obetí komunizmu 1
Žilina
01131

IČO : 00321796
DIČ : 2021339474
IČ DPH : SK2021339474

Mesto Žilina je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Žilina
Sídlo: Nám. obetí komunizmu 1, Žilina, 01131
Štatutárny zástupca:
IČO: 00321796


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
13116/2020 Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 2020\10\05
012708/2020 Modernizácia osobných výťahov v objekte mestského úradu v Žiline 2020\10\03
010308/2020 Dodanie nádob na biologický odpad, bio vriec a letákov 2020\09\30
„Modernizácia hlavného vstupu Mestskej krytej plavárne a bezbariérového prístupu v súlade s požiadavkami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. – riešenie havarijného stavu vstupnej časti budovy Mestskej krytej plavárne v Žiline“, 2020\09\30
Vypracovanie znaleckého posudku - Spoločenská sála Kultúrneho domu Bytčica 2020\09\30
Grafické práce pri príležitosti kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026 2020\09\30
Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince 2020\09\28
012008/2020 Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb 2020\09\28
011008/2020 Odvoz a zhodnotenie BRKO/ekologické čistenie 1100 l nádob 2020\09\26
Zabezpečenie služieb implementácie schválených projektov v rámci EŠIF 2020\09\23
Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 1211, k.ú. Trnové 2020\09\21
Výstavba chodníka / Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých 2020\09\21
Vypracovanie znaleckého posudku GP 30/2020, k.ú. Zádubnie 2020\09\21
Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina 2020\09\21
012407/2020 Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy 2020\09\21
Geodetické služby 2020\09\19
Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na triedy MŠ (štúdia, PD, IČ) 2020\09\15
Rekonštrukcia vykurovania Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 2020\09\14
Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bánová 2020\09\10
011607/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov 2020\09\10
Stavebné úpravy sociálnych zariadení na MsÚ – 2,3,4 poschodie v budove A 2020\09\10
010608/2020 Lávka cez potok Všivák 2020\09\08
Redakčná príprava a tlač aktualizovanej mapy mesta Žilina v mierke 1: 10 000. 2020\09\08
Údržba informačných drevených tabúľ. 2020\09\05
Parkovisko medzi materskou školou a bytovým domom na ul. Na stanicu, Žilina - Bytčica 2020\09\03
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Oravská cesta - stavebné práce 2020\09\01
Dodávka elektrickej energie 2020\08\30
Obnova a úprava turistickej trasy v Krásne nad Kysucou 2020\08\30
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby 2020\08\26
Obnova a prístup k studničke HLADNÁ VODA 2020\08\26
Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 422 k.ú. Strážov 2020\08\25
Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A 2020\08\25
Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za obdobie rokov 2015-2019 vrátane. 2020\08\24
Dohľad a servis kamerového systému mesta Žilina 2020\08\24
Asfaltovacie práce – oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 2020\08\21
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny a Solinky 2020\08\21
Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Žilina- Zádubnie 2020\08\20
Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Žilina- Solinky 2020\08\20
Vypracovanie znaleckých posudkov GP 41/2020 k.ú. Žilina 2020\08\17
Rekonštrukcia kanalizácie - Zimný štadión Žilina, I.a II. Etapa 2020\08\13
Vypracovanie znaleckých posudkov LV 2110, LV 1557 2020\08\13
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby 2020\08\12
Údržba časti cykloturistických chodníkov 2020\08\05
Aplikácia - Cyklotrasy malá Fatra 2020\08\02
Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina 2020\08\01
Ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad 2020\07\27
Vypracovanie znaleckých posudkov GP 90/2019, LV č. 1100 2020\07\23
Stavebné úpravy nebytovej časti prízemia obytného domu č.s. 8435/35, Žiina-Hájik na komunitné centrum 2020\07\22
010707/2020 Oplotenie športového areálu - ul. Oravská 2020\07\18
Zabezpečenie hasičskej výstroje (NOVÁ) 2020\07\16
012206/2020 PD "Priechod pre chodcov s nasvietením na Rosinskej ceste (pri Galimexe), Žilina" 2020\07\14
Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR) 2020\07\13
010107/2020 Stavebný a technický dozor pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Suvorovova v Žiline 2020\07\13
Krížová cesta (NOVÁ) 2020\07\04
Nákup originálnych kožených produktov 2020\07\02
Štúdia výsadby drevín pre vybrané lokality mesta Žilina 2020\07\01
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina 2020\06\26
012705/2020 Oprava havarijného stavu strechy MŠ Puškinova v MČ Žilina, Hliny 3 2020\06\26
Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených. 2020\06\22
012105/2020 Tlač propagačných materiálov 2020\06\17
012805/2020 Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ 2020\06\17
020206/2020 Nákup antibakteriálnych čističov na ruky a plochy 2020\06\17
Oprava turistického chodníka lokalita „Štefanová smer Podžiar“ 2020\06\17
022705/2020 MŠ Čajaková - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie, slaboprúdových rozvodoch, striešky nad vstupom, medzistienok, podláh a fasádne kresby 2020\06\16
Krížová cesta 2020\06\14
Štúdiu uskutočniteľnosti a Analýzu nákladov a prínosov (CBA) v rámci pripravovanej Žiadosti o NFP vo vyhlásenej výzve OP Integrovaná infraštruktúra: výzva č. OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie. 2020\06\14
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie 2020\06\13
010206/2020 Zriadenie elektrickej prípojky karanténneho zariadenia na Kvačalovej ulici v Žiline 2020\06\12
Úprava projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby pre stavbu: „Verejné osvetlenie na ul. Na lány a ul. Budatínska od ul. Žltá po koniec MČ Budatín, Žilina - Budatín“ 2020\06\11
Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. 2020\06\07
Úprava PD pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia lávky na ul. Obchodná, Žilina - Vlčince“ 2020\06\01
Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Zádubnie, k.ú. Žilina 2020\06\01
Vybavenie kontajnerových buniek pre ľudí bez domova a marginalizované komunity (NOVÁ) 2020\06\01
011505/2020 Oprava dažďovej strešnej kanalizácie v budove krytého bazéna Mestskej krytej plavárne 2020\05\27
010705/2020 Servis kamerového systému mesta Žilina 2020\05\25
Oprava izolácie nádrže na prepúšťanie vody 2020\05\23
Nákup dezinfekčného gélu 2020\05\20
Nákup pekárenských výrobkov 2020\05\19
022204/2020 Osvetlenie lávky (schodiska) na ul. m. Rázusa, Žilina 2020\05\19
012204/2020 Rekonštrukcia mostného objektu na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, Zádubnie 2020\05\18
023004/2020 Nákup kancelárskych potrieb 2020\05\17
Nákup ochranných rukavíc (vyšetrovacie) 2020\05\17
033004/2020 Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb pre Mestskú políciu 2020\05\13
013004/2020 Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž - Jarná) 2020\05\13
Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadbou 20 ks, pre vybrané územia Mesta Žilina 2020\05\13
Zakúpenie a inštalácia ščítača na Vyhliadkovú vežu na Dubni. 2020\05\12
Rekultivácia športového areálu 2020\05\09
010204/2020 Modernizácia výťahov, ZpS - Úsmev, Osiková ul. Žilina - Solinky 2020\05\04
Dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a vonkajšia a vnútorná dezinfekcia nádob na komunálny odpad. 2020\05\03
011604/2020 Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž - Jarná) 2020\04\28
013003/2020 Dodávka a inštalácia bezstravenkového - čipového systému 2020\04\27
010904/2020 Nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 2020\04\24
021103/2020 Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina -Hájik 2020\04\24
011704/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov (PHZ) 2020\04\23
Letná a zimná údržba miestnych komunikácií zastávok chodníkov verejných priestranstiev schodísk a verejnej mestskej zelene. 2020\04\22
Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadbou pre vybrané územia Mesta Žilina 2020\04\22
Spracovanie digitálnej ortofotomapy v plošnom rozsahu územia Mesta Žilina a jeho okolia 2020\04\21
012003/2020 Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 2020\04\20
011203/2020 Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie 2020\04\20
012303/2020 Dodávka hygienických potrieb 2020\04\19
Vypracovanie znaleckého posudku: Administratívna budova na Hollého ulici, Žilina 2020\04\17
011903/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov 2020\04\13
Mostný objekt na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, m.č. Zádubnie 2020\04\05
011103/2020 Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline 2020\04\05
Automatizovaný systém právnych informácií 2020\03\30
011003/2019 Zabezpečenie elektroinštalačných prác vrátane elektroinštalačného materiálu 2020\03\30
Prenájom prenosných toaliet, samostatných zábran a plotov na podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Žilina 2020\03\29
Vypracovanie znaleckého posudku: Bratislavská ulica, súpisné č. 423 2020\03\25
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu pre stavbu: „Stavebné úpravy ZŠ Hollého – Žilina na triedy MŠ“ 2020\03\25
Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov v rámci Operačných programov MDaV SR 2020\03\22
010403/2020 Zabezpečenie stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok a dodávka darčekových poukážok 2020\03\18
Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a iného materiálu 2020\03\16
Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina (opakovaná) 2020\03\04
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a inžiniersku činnosť pre stavbu: "Cyklotrasa V1 (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina" 2020\03\02
Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti 2020\02\29
Prípravné trhové konzultácie - Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 2020\02\26
Propagácia príspevkov na sociálnej sieti - FACEBOOK Mesta Žilina v roku 2020 2020\02\24
010502/2020 Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2020/2021 na reprezentačné účely 2020\02\24
Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov 2020\02\21
Oplotenie Športového areálu Oravská 2020\02\17
Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Bytčica, Žilina 2020\02\14
Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) 2020\02\07
Vypracovanie znaleckého posudku - Rodinný dom ul. J. Sklenára (NOVÁ) 2020\02\07
Obnova PC vybavenia - Notebooky pre ZŠ Karpatská, Žilina 2020\02\07
16384/2019 Komplexné poistenie pre mesto Žilina 2020\01\31
Vypracovanie znaleckých posudkov 2020\01\30
Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina 2020\01\29
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bežnej prevádzky nákladných výťahov školských zariadení v správe mesta Žilina 2020\01\28
Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny pre Mesto Žilina 2020\01\25
Vypracovanie znaleckých posudkov 2020\01\20
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru. 2020\01\14
Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie 2020\01\12
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2020 2020\01\07
Nákup tovaru fotoaparát 1 ks, objektív 1 ks 2019\12\27
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Využitie podzemných priestorov bývalého krytu CO pod ZŠ, Nám. mladosti 1, Žilina - Hájik“ 2019\12\24
Údržba a podpora informačného systému riadenia procesov a vedenia agendy Mestskej polície v Žiline. 2019\12\23
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\12\20
Tlač cyklomáp 2019\12\18
Nákup – technický plyn - chlór vo fľašiach s obsahom 62,5 kg náplň. 2019\12\17
Vedenie agendy PaM, podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených. 2019\12\17
Nákup – bazénová chémia / pH plus, pH mínus/. 2019\12\17
Daňové tlačivá 2019\12\17
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor, inžiniersku činnosť a realizáciu stavby pre stavbu: „Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik“ 2019\12\17
Nákup dodávkového vozidla 1 ks (NOVÁ) 2019\12\16
Obnova a údržba turistického chodníka Štefanová – sedlo Vrchpodžiar (8663 žltý) 2019\12\14
Vypracovanie znaleckého posudku II 2019\12\13
Vypracovanie znaleckého posudku 2019\12\10
Spracovanie projektovej dokumentácie - architektonickej štúdie: "Oddychová zóna a park Petzvalova - revitalizácia verejného priestoru." 2019\12\10
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. 2019\12\07
Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2020 2019\12\04
Doplnenie prvkov cyklistického mobiliaru v meste Žilina 2019\12\02
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia zastávok MHD – III. etapa“ 2019\12\01
Monitoring médií pre mesto ŽIlina v roku 2020 na obdobie 12 mesiacov 2019\11\26
Poskytovanie cateringových služieb/dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina na Vianočný koncert 2019\11\25
Chodník ku chate Podžiar (NOVÁ) 2019\11\23
Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: „Kontajnerové stojiská na ul. Hečkova, Žilina – Hliny V“ 2019\11\22
Výroba a potlač dvoch prezentačných POP-UP stien 2019\11\22
Chodník ku chate Podžiar 2019\11\22
Konvektomat 1 ks 2019\11\22
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\11\21
Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov 2019\11\20
Nákup a dodávka kancelárskeho papiera 2019\11\20
Nákup a dodávka špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovanie 2019\11\20
Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Pod nemocnicou 2019\11\20
Nákup dodávkového vozidla 1 ks 2019\11\16
Grafické a mapové spracovanie, potlač, UV laminovanie a osadenie cyklotabúľ v teréne 2019\11\16
Osobný automobil kombi 2019\11\16
Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 2019\11\14
Dodávka a montáž futbalových brán na sídlisko Solinky -Osiková ulica 2019\11\13
Nákup dodávkového vozidla 2019\11\11
Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" 2019\11\09
Poradenská, realizačná činnosť pri podávaní žiadostí pre projekty financované z fondov EÚ 2019\11\09
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 (NOVÁ) 2019\11\09
Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F 2019\11\08
Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F 2019\11\08
Dodávka, montáž dataprojektoru a projekčného plátna + prepojenie na jestvujúcu zvukovú aparatúru do veľkej zasadačky MsÚ. 2019\11\06
Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) 2019\11\04
Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne, denný stacionár, denné centrá, komunitné centrum a zamestnancov opatrovateľskej služby 2019\11\02
Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch veku dieťaťa, denné centrá, denný stacionár a komunitné centrum 2019\11\02
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. 2019\10\31
Rotopedy s lavičkou 2 ks 2019\10\31
Dodanie školských stoličiek a stolov. 2019\10\31
Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) 2019\10\31
Zostava Biomag Lumina FSX / Ekvivalent 2019\10\30
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\10\30
Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom 2019\10\29
Dodanie bicyklov, kolobežiek a bezpečnostných prilieb 2019\10\28
Nepriestrelné,balistické vesty pre vonkajšie nosenie, 10 kusov. 2019\10\28
021610/2019 Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Vybudovanie vjazdu na existujúce parkovisko pri ZŠ Oravská, Žilina 2019\10\28
10710/2019 Úprava stykovej križovatky ulíc A. Rudnaya, Centrálny a Borová v Žiline 2019\10\28
011410/2019 Tlač cyklistických preukazov a falcovaných letákov 2019\10\28
Prenosné digitálne rádiostanice, 10 kusov. 2019\10\27
Hyperbloky - Molitanové prvky 2019\10\26
Dodanie tovaru : Notebook, projektor, roleta s elektrickým motorom. 2019\10\26
Magnetická tabuľa 2 ks 2019\10\26
Interaktívny systém Vivitek/ekvivalent (so vstavaným PC) 2019\10\26
Nákup hudobných nástrojov a prísl. 2019\10\26
Zvukový trenažér a prístroj pre cvičenie konvergencie 2019\10\26
Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019 2019\10\25
PD pre stavebné povolenie a odborný autorský dozor pre stavbu:"Rekonštrukcia mostu na ul Matici Slovenskej a lávky ul. Obchodná" a diagnostika pre stavbu: "Rekonštrukcia mostu na ul. Sv. Cyrila a Metoda" 2019\10\25
ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Trnové – zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ 2019\10\22
011010/2019 rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 - DJ Veľká okružná 2019\10\22
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 2019\10\21
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\10\19
MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu 2019\10\19
Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline 2019\10\19
Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou / dopravné služby 2019\10\18
Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žiline - Vranie 2019 2019\10\16
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bezpečnej prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vrátane súčinnosti pri technickej inšpekcii výťahov 2019\10\16
Herné prvky na detských ihriskách Žilina - Hliny, Solinky, ul. Predmestská, Strážov 2019\10\14
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky 2019\10\11
„ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, ZASTÁVKA MHD OPROTI OC AUPARK, VÝMENA ZASTÁVKOVÉHO PRÍSTREŠKU“ 2019\10\11
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 2019\10\05
010509/2019 Výmena okien v administratívnej budove na ulici veľká Okružná 1314/31 Žilina 2019\10\01
011709/2019 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok 2019\10\01
Údržba turistického značeného chodníka 2019\09\28
Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk Žilina – Hájik SO 02; SO 03; SO 06; SO 09. 2019\09\27
0204/2019 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín 2019\09\27
Odstránenie ruderálného porastu. 2019\09\26
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby/grafické služby 2019\09\26
011109/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. (NOVÁ) 2019\09\26
010409/2019 Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina 2019\09\20
ON LINE rezervačný systém predaja vstupeniek pre potreby Mestského divadla 2019\09\17
„ Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom“ 2019\09\17
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Rekonštrukcia budovy MP Žilina, Hollého 362/11, 010 01 Žilina - zníženie energetickej náročnosti“ 2019\09\16
Oprava lavičiek na sídlisku Hájik. 2019\09\16
29571/2019 Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 2019\09\14
Vypracovanie projektovej dokumentácie zmena organizácie dopravy (návrh na zjednosmernenie ulíc) v mestskej časti Žilina - Bôrik 2019\09\12
022208/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková 2019\09\10
012208/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. 2019\09\06
„Doplnenie a aktualizácia pasportu zelene mesta Žilina“ 2019\09\04
032108/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Závodie - ul. Závodského" 2019\09\03
022108/2019 Spracovanie PD pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul." 2019\09\03
012108/2019 Spracovanie PD a odborný autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne vrátane kanalizačnej prípojky" 2019\09\03
Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy (NOVÁ) 2019\08\31
Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV 2019\08\31
29583/2019 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok 2019\08\28
1408/2019 Rekonštrukcia detského pieskoviska, Žilina - Solinky, vnútroblok medzi ul. Obvodová a Smreková 2019\08\23
150801/2019 Vypracovanie PD pre stavbu "Detské jasle, Puškinova 14, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy" 2019\08\23
140802/2019 Vypracovanie PD pre stavbu "Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne" 2019\08\21
220702/2019 MŠ Zádubnie, Ku škôlke 196/11 Žilina - Zateplenie budovy vrátane opravy 2019\08\20
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Výstavba sociálnych zariadení v Bôrickom parku- II. etapa 2019\08\17
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\08\13
2207/2019 Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností (NOVÁ) 2019\08\12
Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina (NOVÁ) 2019\08\10
Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy 2019\08\10
MŠ Dedinská - Strážov, rekonštrukcia strechy, ihriska, vstupu do kotolne 2019\08\10
Demolácia objektu na cintoríne v Bánovej 2019\08\09
Prestrešenie mobilných toaliet Park Ľ. Štúra 2019\08\09
Oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ Limbová 2019\07\31
2207/2019 Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 2019\07\31
Nákup a dodanie ochranných pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov 2019\07\30
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a autorský dozor pre stavbu: "ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ, rekonštrukcia a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ" 2019\07\24
Poskytnutie služieb vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy osôb autobusom/mikrobusom 2019\07\24
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina (Opakovaná) 2019\07\23
1207/2019 Digitálna termálna ortofotomapa mesta Žilina 2019\07\20
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\07\17
Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad využívaných fyzickými osobami v bytových domoch na území mesta Žilina 2019\07\15
Oplotenie cintorína Žilina - Budatín 2019\07\15
2006/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové 2019\07\12
Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina - Vlčince (NOVÁ) 2019\07\12
1906/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Martinská 20, Žilina 2019\07\12
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina 2019\07\12
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové (Rosinky) NOVÁ 2019\07\09
3105/2019 Oprava havarijného stavu fontány na sídlisku Hájik v pešej trase V-Z 2019\07\09
1306/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky školskej jedálne - ZŠ Námestie Mladosti 2019\07\01
180602/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie, Žilina 2019\06\28
Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu - "Urnový háj, Žilina - Mojšová Lúčka" 2019\06\27
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové (Rosinky)“ 2019\06\26
1706/2019 Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk 2019\06\26
Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (NOVÁ) 2019\06\20
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy MŠ na ul. Trnavská, Žilina – Vlčince“ 2019\06\17
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Čajakova, Hliny IV, Žilina 2019\06\17
0506/2019 Dodanie systému SMART parkovania v meste Žilina 2019\06\15
Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina - Vlčince 2019\06\14
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Komplexná obnova a stavebné úpravy domu na ul. Predmestská č. 1610 v Žiline 2019\06\14
Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily a elektrobicykle pred Mestským úradom v Žiline 2019\06\11
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Materská škola Zástranie- zateplenie budovy 2019\06\08
1705/2019 Obnova chodníkov na sídlisku Solinky, vnútro blok ul. Javorová 2019\05\30
Obálkovacie zariadenie Pressure seal na obálkovanie špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad 2019\05\30
Pravidelný ročný servis čpavkovej strojovne na zimnom štadióne Žiline 2019\05\25
Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska 2019\05\25
0305/2019/1 Digitálny fotografický a video záznam kultúrnych a športových podujatí 2019\05\24
1705/2019-2 Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk 2019\05\23
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“ 2019\05\17
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\05\16
2504/2019/1 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: "Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová 2019\05\10
2404/2019/2 Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu 2019\05\10
2604/2019 ŽILBYT Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk 2019\05\10
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina (NOVÁ) 2019\04\26
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\04\26
010504 Oplotenie detského ihriska na ul. Černovskej, Žilina - Vlčince 2019\04\23
012703/2019 Rekonštrukcia cvičebného priestoru v Základnej škole, ulica Martinská 20, 010 08 Žilina 2019\04\18
010603/2019 Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán 2019\04\12
Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 265/10, Trnové 2019\04\12
Servis motorových vozidiel 2019\04\10
Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 (LV č.166) 2019\04\10
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\04\08
Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 465/6 2019\04\05
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina 2019\04\02
Poskytnutie dočasných užívacích práv k počítačovému programu na monitoring subjektov v Obchodnom vestníku 2019\04\01
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\03\29
Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 3771/3 2019\03\29
010803 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň Základných škôl“. 2019\03\28
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina" 2019\03\27
Servis motorových vozidiel 2019\03\25
022702/2019 Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu 2019\03\22
012602/2019 Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2019 2019\03\22
On- line reklama pre mesto Žilina v roku 2019 2019\03\22
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina-Vlčince 2019\03\19
011102/2019 Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová 2019\03\18
021102/2019 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina 2019\03\18
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina" 2019\03\18
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy 2019\03\15
012102/2019 Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov v časti školského areálu Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina a pod časťou ulice Osvety 2019\03\11
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností zapísaných na LV č. 1100 v k.ú. Žilina 2019\03\11
Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému v lokalite centrum Žilina. 2019\02\28
Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina 2019\02\28
010402/2019 Oprava a a údržba mestských fontán a picích fontán 2019\02\27
17752/2018 Hlavná ročná kontrola detských ihrísk 2019\02\22
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\02\21
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku 2019\02\21
Odťah vrakov motorových vozidiel 2019\02\21
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\02\21
01/3101/2019 Prenájom prenosných toaliet, samo stojacích zábran a plotov 2019\02\15
Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline 2019\01\31
Monitoring médií poskytovaný na dobu 11 mesiacov (február - december 2019) 2019\01\26
Dodávanie nealkoholických nápojov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina 2019\01\18
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, rekonštrukcia strechy 2019\01\07
171201 ZŠ a MŠ Brodno - dostavba sociálnych zariadení v materskej škole 2018\12\29
061202/2018 Oprava unimobuniek Komunitného centra 2018\12\18
061201/2018 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín, Východná časť 2018\12\14
2111/2018 Oplotenie detského ihriska na ul. Černovsej, Žilina - Vlčince 2018\11\29
21211/2018 OPLOTENIE CINTORÍNA ŽILINA-BUDATÍN, 1.etapa - východná časť 2018\11\29
Dodávka kuchynského tovaru a materiálu pre Jedálne Námestie J. Borodáča 1, a Jedálne Lichardova 44, Žilina 2018\11\23
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia detských jaslí, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby 2018\11\23
Projektová dokumentácia na vybudovanie osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia v Bikeparku na Vodnom diele Žilina vrátane odborného autorského dozoru 2018\11\22
0811/2018 Úprava časti MK na ul. Veľká okružná, zástavka MHD oproti OC AUPARK 2018\11\20
Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2019 2018\11\20
16159/2018 Vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote 2018\11\16
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina- Vlčince 2018\11\15
17792/2018 Informačno - navigačný systém pre mestskú časť Žilina - Mojšová Lúčka 2018\11\07
17805/2018 Osadenie mechanických otočných závor a stĺpika 2018\11\07
17508/2018 „Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ V Trnovom“ 2018\11\06
17718/2018 Oprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby 2018\10\31
16782/2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Oravská a ZŠ Martinská, Žilina 2018\10\29
17657/2018 Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu: „Novostavba parkovacích domov na ul. Obvodová pri kruhovom objazde HM Metro a zastávke MHD Smreková, Žilina - Solinky 2018\10\29
17694/2018 Vypracovanie PD pre stavbu: Rekonštrukcia chodníka na ul. Oslobodenia, Žilina - Bánová, od križovatky ul. Hôrecká a Juraja Závodského po kostol 2018\10\29
17372/2018 PD k stavbe Parkovisko medzi MŠ a BD na ul. Na stanicu, Žilina-Bytčica 2018\10\19
17128/2018 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: „Chodník od ul. Na lány po vjazd ku budove pošty, Žilina - Budatín“ 2018\10\19
24.09.2020 03:06:08