Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Žilina - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Žilina Nám. obetí komunizmu 1
Žilina
01131

IČO : 00321796
DIČ : 2021339474
IČ DPH : SK2021339474

Mesto Žilina je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Žilina
Sídlo: Nám. obetí komunizmu 1, Žilina, 01131
Štatutárny zástupca:
IČO: 00321796


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
010308/2023 Poistenie motorových vozidiel 2023\10\30
Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince 2023\08\08
011704/2023 Komplexné poistenie pre Mesto Žilina 2023\07\26
011705/2023 Nákup licencií spoločnosti Microsoft programu M365 E3 2023\07\18
012501/2023 Arboristické ošetrenie dospelých drevín 2023\04\27
14331/2021 Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina 2023\04\17
1/2022/EVMI Zabezpečovanie doplnenia, údržby a opráv zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení 2023\03\31
011411/2022 Spracovanie projektovej dokumentácie (PD), výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť (IČ) 2023\03\27
Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností pre rok 2023 2023\03\20
Dodanie a výsadba letničiek pre rok 2023 2023\03\11
Hygienické potreby 2023\02\22
013101/2023 Vypracovanie znaleckých posudkov 2023\02\19
013001/2023 Majetkovoprávna príprava nehnuteľností (MPV) k stavebnému povoleniu pre stavbu: "Rajecká cyklomagistrála" 2023\02\18
Výruby, frézovanie, orezy a presadba krov v meste Žilina 2023\02\15
IČ-predprojektová príprava: výsadba zelene vo vybraných lokalitách 2023\02\06
Služby k projektom objednávateľa financovaných zo zdrojov EŠIF - OPAKOVANÁ 2 2023\02\04
Spracovanie prezentačnej webovej stránky a mobilnej aplikácie pre mesto Žilina 2023\02\01
Dodávka zemného plynu pre ZŠ a MŠ Žilina - Trnové 2023\01\28
Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/ dopravné služby 2023\01\25
012308/2022 Majetkovoprávna príprava nehnuteľností (pozemkov) k stavebnému povoleniu pre stavbu: "Rajecká cyklomagistrála" (NOVÁ) 2023\01\24
Služby k projektom objednávateľa financovaných zo zdrojov EŠIF - OPAKOVANÁ 2023\01\23
Správa tlačového prostredia pre mesto Žilina 2023\01\23
011511/2022 Zabezpečenie stravovania zamestnancov pomocou elektronických stravovacích kariet 2023\01\22
Polo-podzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik, Hliny VI 2023\01\22
Spracovanie projektovej dokumentácie - Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel - OPAKOVANÁ 2023\01\19
Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR) 2023\01\16
Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina 2023\01\15
Dodanie a správa serverovej a sieťovej infraštruktúry pre mesto Žilina 2023\01\10
010311/2022 MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI 2023\01\10
Rekonštrukcia odvodnenia na ul. Štafenovský dvor- Bytčica 2022\12\26
Dodávka a montáž betónovo-kovových krytov na nádoby 2022\12\26
Výmena svietidiel za účelom zníženia energetickej náročnosti ich prevádzky 2022\12\26
Úprava bežkárskych tratí v regióne Mala Fatra - lokalita Bystrická dolina 2022\12\26
Úprava bežkárskych tratí v regióne Mala Fatra - lokalita Terchovská dolina 2022\12\25
Motorové vozidlo na zabezpečenie CO pri riešení mimoriadnych krízových situácií 2022\12\21
Osobné ochranné pracovné prostriedky 2022\12\19
Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2023 2022\12\05
Dodávka a osadenie oceľového ochranného rámu s plechovou výplňou pre sklolaminátové kontajnery na BRKO odpad v MČ Hájik, Bánová Závodie 2022\11\30
Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince 2022\11\30
Vypracovanie geometrických plánov pod cyklotrasu. 2022\11\27
Stanovenie PHZ- Správa tlačového prostredia pre mesto Žilina 2022\11\24
011310/2022 Zabezpečenie audítorských a overovacích prác za roky 2023, 2024 a 2025 pre mesto Žilina 2022\11\22
Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina 2022\11\12
Služby k projektom objednávateľa financovaných zo zdrojov EŠIF 2022\11\08
Reštaurátorská údržba Mariánskeho stĺpu, reštaurovanie povodných dvoch schodov Mariánskeho stĺpu a rekonštrukcia podesty okolo Mariánskeho stĺpu na Mariánskom nám. v Žiline. 2022\11\07
SNOZELEN záhrada- univerzálny komplex pre všetkých, Nám. J. Borodáča 1 Žilina- Altánok 2022\10\26
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Revitalizácia verejného priestranstva vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina 2022\10\24
Služobné motorové 7- miestne vozidlo pre Mestskú políciu Žilina 2022\10\24
Obrúsenie a náter dreveného obkladu a podlahy na Vyhliadkovej veži Dubeň (NOVÁ) 2022\10\23
Budatín – Zádubnie, chodník popri ceste III/01167, vetva C, D1 2022\10\18
Čistenie kamennej hmoty Balustrády pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice v Žiline. 2022\10\16
Dažďová kanalizácia na sídlisku Hájik – pasport, geodetické zameranie, kamerové skúšky, identifikácia porúch a návrh opráv (NOVÁ) 2022\10\14
Dodávka čistiacich prostriedkov 2022\10\14
012208/2022 Modernizácia osobných výťahov, ZPS - Úsmev, Osiková ul. Žilina - Solinky 2022\10\13
Rekonštrukcia oplotenia- vnútroblok Tulská, Žilina 2022\10\10
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a výkon OAD pre stavbu: „MŠ Limbová 26, 010 07 Žilina – rekonštrukcia elektroinštalácie“ (OPAKOVANÁ) 2022\10\08
S a TD pre realizáciu diela- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina-III. etapa 2022\10\06
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a výkon OAD pre stavbu: „MŠ Limbová 26, 010 07 Žilina – rekonštrukcia elektroinštalácie“ 2022\09\30
Vykonanie S a TD pri realizácii stavby: Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno 2022\09\26
Obrúsenie a náter dreveného obkladu a podlahy na Vyhliadkovej veži Dubeň 2022\09\25
Vybudovanie a doplnenie workoutových a detských ihrísk v Žiline v roku 2022 2022\09\20
010208/2022 Realizácia NN prípojky na MŠ Hollého v Žiline 2022\09\19
012206/2022 Spracovanie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť 2022\09\17
Dažďová kanalizácia na sídlisku Hájik – pasport, geodetické zameranie, kamerové skúšky, identifikácia porúch a návrh opráv 2022\09\17
Prenájom pozemkovej nehnuteľnosti 2022\09\12
Spracovanie projektovej dokumentácie - Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel a Stavebné úpravy múru pri kultúrnom dome , Žilina - Trnové 2022\09\12
Kreatívne trhovisko Žilina - dočasná stavba 2022\09\04
Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince 2022\08\31
Materská škola, Stavbárska 4, Žilina- maľovanie interiéru 2022\08\25
Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely mesta 2022\08\24
Určenie PHZ - Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne čísla a Bajzova nepárne čísla, Žilina 2022\08\23
Určenie PHZ - Vypracovanie a dodanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD pre SP v podrobnostiach pre realizáciu stavby, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Puškinova , Žilina – Hliny III 2022\08\22
Určenie PHZ - Vypracovanie a dodanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Veľká okružná a ul. Antona Bernoláka, Žilina – Hliny I 2022\08\22
Určenie PHZ - Dodanie a správa serverovej a sieťovej infraštruktúry pre mesto Žilina 2022\08\15
011107/2022 Vytýčenie hraníc pozemkov, vyhotovenie geometrických plánov - "Rajecká cyklomagistrála" (NOVÁ) 2022\08\13
S a TD, IČ: Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie Janka Borodáča v Žiline 2022\08\09
Stoly do jazykových učební ZŠ 2022\08\08
Dodávka služieb súvisiacich s dohľadovým centrom bezpečnostných incidentov – SOC (Security Operations Center) (NOVÁ) 2022\08\08
Obnova a údržba turistického chodníka, Poludňový Grúň (NOVÁ) 2022\08\08
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina (NOVÁ) 2022\08\03
Inštalácia a naprogramovanie efektového RGB osvetlenia Kostola Obrátenia svätého Pavla „ Sirotár“ 2022\08\03
Rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola Obrátenia svätého Pavla „ Sirotár“ 2022\08\03
Dodávka služobných motocyklov pre Mestskú políciu Žilina - OPAKOVANÁ 2022\08\03
Realizácia dopravného značenia v mestskej časti Bôrik a sídliska Hliny V a VI 2022\08\03
Výroba a potlač prezentačnej POP-UP steny/grafické služby/služby súvisiace s doručením 2022\08\03
Manažment Informačných systémov verejnej správy projektu 2022\08\03
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie projektovej dokumentácie, OAD a vykonanie inžinierskej činnosti pre stavbu: „Cyklotrasa na ul. Veľký diel - prepojenie cyklotrasy V6, Žilina“ 2022\08\03
Vypracovanie a dodanie diela resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, OAD a vykonanie inžinierskej činnosti pre stavebné úpravy strechy ZŠ, MŠ a ZUŠ v Žiline 2022\08\03
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD a OAD pre stavbu: Cyklotrasa H3 na ul. Hlboká, Cyklotrasa V10 na ul. Košická, Cyklotrasa Strážov – centrum v meste Žilina 2022\08\03
Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline – Rekonštrukcia strechy I. etapa - OPAKOVANÁ 2022\08\03
Kompletné zabezpečenie vonkajších betónových pingpongových stolov - OPAKOVANÁ 2022\08\03
Kompletné zabezpečenie vonkajších betónových pingpongových stolov 2022\08\03
Nový chodník pre peších na ul. Suvorovova, za úradom ŽSK k ZŠ Lichardova - úsek II a vybudovanie chodníka pri ZŠ Jarná 2022\08\03
Služobné motorové vozidlo pre Mestskú políciu Žilina 2022\08\03
Rekonštrukcia mosta na ul. Matice slovenskej, Žilina – Vlčince 2022\08\03
Služobné motorové vozidlo pre Mestskú políciu Žilina (NOVÁ) 2022\08\03
Polo-podzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik, stojisko č. 16 2022\08\03
Rekonštrukcia vestibulu v kultúrnom dome v MČ Žilina, Trnové 2022\08\03
Dodávka služieb súvisiacich s dohľadovým centrom bezpečnostných incidentov – SOC (Security Operations Center) 2022\08\03
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 2022\08\03
Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov 2022\08\03
Vypracovanie 10 projektových dokumentácií pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane OAD v Žiline 2022\08\02
021107/2022 Majetkovoprávna príprava nehnuteľností (pozemkov) k stavebnému povoleniu pre stavbu "Rajecká cyklomagistrála" 2022\07\31
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 2022\07\31
011107/2022 Vytýčenie hraníc pozemkov, vyhotovenie geometrických plánov - "Rajecká cyklomagistrála" 2022\07\30
Výruby, frézovanie, orezy z dopravného hľadiska, strihanie živých plotov a presadby drevín v meste Žilina 2022\07\30
Dodávka a montáž zariadenia výdajne v MŠ Hollého (alokované pracovisko MŠ A. Kmeťa) v Žiline 2022\07\30
Dodávka športových trofejí, medailí a pohárov 2022\07\30
Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu, odborný autorský dohľad a vykonanie IČ pre stavbu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina“ (OPAKOVANÁ) 2022\07\30
Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu, odborný autorský dohľad a vykonanie IČ pre stavbu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina“ 2022\07\30
Strelivo pre krátku guľovú služobnú zbraň CZ P-07 pre Mestskú políciu Žilina 2022\07\30
Spracovanie projektovej dokumentácie, OAD, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie hydrogeologického prieskumu pre stavbu: „Vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke“ 2022\07\30
Prevoz, výsadba a údržba kvetinových pyramíd pre rok 2022 2022\07\30
Nákup kníh na reprezentačné účely mesta 2022\07\30
Dodávka kancelárskeho papiera 2022\07\30
Oprava podhľadov opláštenia budovy plavárne – havarijný stav 2022\07\30
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby pre Mestskú políciu Žilina 2022\07\30
Dodávka a montáž betónovo - kovových krytov na zberné nádoby 2022\07\30
Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina - stavebné úpravy lodžií 2022\07\30
Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov 2022\07\30
Vykonanie stavebného a technického dozoru pre stavbu: Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina – stavebné úpravy loggií 2022\07\25
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Materskej škôlky Stavbárska - Žilina 2022\07\20
Spracovanie projektovej dokumentácie pre výmenu rozvádzačov verejného osvetlenia v 5 lokalitách v meste Žilina 2022\07\20
Obnova a údržba turistického chodníka, Poludňový Grúň 2022\07\16
S a TD, IČ: Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie Janka Borodáča v Žiline (NOVÁ) 2022\07\14
012405/2022 Vývoz odpadu z malých smetných nádob 2022\07\14
013105/2022 Prevádzka a servis mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny OPAKOVANÁ 2022\07\08
010306/2022 MŠ Limbová, rekonštrukcia vodovodný rozvodov a zdravotechniky (ZTI) 2022\06\26
Realizácia vodorovného dopravného značenia na vybraných cyklistických komunikáciách v meste Žilina 2022\06\22
012605/2022 Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby a výkon inžinierskej činnosti pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Na stanicu 27, Žilina - Bytčica 2022\06\22
Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených 2022\06\19
Rozšírenie rádiovej siete Mestskej polície Žilina o mapovú GPS vizualizáciu rádiostaníc, dodávka, inštalácia a nastavenie vozidlových rádiostaníc a dodávka a inštalácia vozidlových antén s GPS 2022\06\11
UHA 7/2022 Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu 2022\06\09
MŠ Kmeťa – inštalácia čerpadiel do kotolne, MŠ Čajaková – rekonštrukcia vodovodu 2022\06\09
UHA 3/2022 Športovo-rekreačný areál Žilina - Chrasť - súťaž návrhov 2022\06\06
Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2022/2023 na reprezentačné účely 2022\06\06
Asfaltovacie práce 2022\06\05
011005/2022 Prevádzka a servis mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny OPAKOVANÁ 2022\05\30
Hygienické potreby 2022\05\30
Dodávka bagiet 2022\05\28
Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia mesta Žilina a prezentáciu mesta 2022\05\24
Nákup príslušenstva k bazénu s inštaláciou 2022\05\24
011712/2021 "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B" 2022\05\21
010804/2022 Kreatívne trhovisko Žilina - Dočasná stavba 2022\05\20
Prenájom prenosných toaliet, samostojacich zábran a plotov na podujatia organizované, alebo spoluorganizované mestom Žilina 2022\05\16
020804/2022 Asanácia 3 ks dvojdomov pri Vurale v Žiline 2022\05\11
1/2021/EVMI Vodorovné a zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Žilina 2022\05\09
011404/2022 Prevádzka a servis mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny 2022\05\06
Zabezpečenie služieb implementácie schválených projektov v rámci EŠIF 2022\05\04
Náučný chodník Jánošíkovým chotárom - obnova, údržba 2022\05\01
011204/2022 Servis čpavkovej strojovne chladenia v objekte zimného štadióna 2022\05\01
Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/dopravné služby 2022\04\20
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa 2022\04\16
013003/2022 Dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov v MŠ Hollého (alokované pracovisko MŠ A. Kmeťa) v Žiline 2022\04\13
Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu, odborný autorský dohľad a vykonanie IČ pre stavbu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina“ (OPAKOVANÁ) (NOVÁ) 2022\04\13
012402/2022 Dokument: "Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Žilina na obdobie 2021 - 2027 s výhľadom do roku 2030" 2022\04\08
Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Bajzova v Žiline- Rekonštrukcia elektroinštalácie a slaboprúdu 2022\04\05
Tlač, polep a inštalácia výstavného systému (NOVÁ) 2022\04\05
012302/2022 Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2022 2022\04\02
010803/2022 Zabezpečenie elektroinštalačných prác 2022\04\02
PD, OAD, IČ pre stavbu: Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina- vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene- II.etapa 2022\04\02
010112/2021 Dodanie geografického informačného systému pre mesto Žilina 2022\03\28
010211/2021 Rekonštrukcia lávky na ul. Obchodná 2022\03\27
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/grafické služby/služby súvisiace s do ručením propagačných materiálov/dopravné služby 2022\03\18
Tlač, polep a inštalácia výstavného systému 2022\03\17
Vykonanie SaTD, IČ pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: 1. Cyklotrasa V9 Vlčince-Vodné dielo I. úsek; 2. Cyklotrasa H2 Solinky-centrum-úsek III. a IV; 3. Stavebné úpravy cyklotrás na vybraných komunikáciách ul. M.R. Štefánika 2022\03\15
Činnosti v oblasti letnej a zimnej údržby a opráv miestnych komunikácií a ich cestného príslušenstva v meste Žilina 2022\03\15
022102/2022 Modernizácia osobných výťahov, ZpS - Úsmev, osiková ul., Žilina Solinky 2022\03\13
Respirátor FFP2 a FFP3 bez výdychového ventilu 2022\03\08
BD Lesník – odvodnenie odkvapových chodníkov budovy s.č. 3260 2022\03\08
010709/2021 Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena 2022\03\07
012102/2022 Rozšírenie systému zdieľaných bicyklov Bikekia o virtuálne stanice a nové bicykle 2022\03\06
Dodávka služieb súvisiacich s dohľadovým centrom bezpečnostných incidentov – SOC (Security Operations Center) (NOVÁ) (NOVÁ) 2022\03\06
Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2022/2023 na reprezentačné účely 2022\03\01
Zabezpečenie nitrilových nepudrovaných rukavíc 2022\02\24
Vypracovanie a dodanie diela ,,Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Žilina na obdobie 2021-2027 s výhľadom do roku 2030“ (ďalej len „IÚS UMR Žilina“). 2022\02\23
011612/2021 Výmena osvetlenia a elektroinštalácie na zimnom štadióne Vojtecha Závodského, Športová 656/5, Žilina 2022\02\21
Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov / /služby súvisiace s doručením/dopravné služby 2022\02\21
Zabezpečenie tekutej dezinfekcie na ruky a povrchy 2022\02\21
Vypracovanie PD, OAD,IČ - „ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina - Závodie – Stavebné úpravy kotolne školskej jedálne“ 2022\02\16
ID: 14227422 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, inžinierska činnosť a realizácia stavebných prác pre stavbu „Inkluzívne detské ihrisko, Žilina“. 2022\02\12
Výroba a potlač obalov na dokumenty 2022\02\09
Oprava turistického chodníka, Kraviarske - 3 a 4 úsek (NOVÁ) 2022\02\02
Prevádzka a údržba informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. - informačného systému samosprávy. 2022\02\01
Prepravné služby 2022\01\31
012709/2021 Správa cestnej svetelnej signalizácie 2022\01\23
Vypracovanie projektovej dokumentácie – projektu dopravného určenia na stavbu: „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom“ 2022\01\19
Vykonanie nasledovných prác a činností v súvislosti s majetkovoprávnym usporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom 2022\01\11
Špeciálne papierové tlačivá na rozhodnutia (daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad) určené pre automatické spracovanie a požadovaná služba obálkovania (už vytlačených) týchto rozhodnutí 2022\01\06
Vykonanie stavebného a technického dozoru a výkonu inžinierskej činnosti pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa, Žilina“ 2022\01\04
Komplexné majetkoprávne vysporiadanie a súvisiace služby 2021\12\25
Nákup a dodanie menšieho úžitkového motorového vozidla 2021\12\21
Výroba a potlač obalov na dokumenty 2021\12\19
Dodávka, montáž, zapojenie a nastavenie konvektomatu do jedálne J. Borodáča 1 v Žiline 2021\12\19
Asanácia 1ks dvojdomu pri Vurale v Žiline 2021\12\19
Oprava turistického chodníka, Kraviarske - 3 a 4 úsek 2021\12\13
Tlač cytilight a rollupovej textilie. 2021\12\06
Odstránenie škôd spôsobených mimoriadnou udalosťou - Oprava a stavebné úpravy sedlovej strechy na bytovom dome na ul. J. Hronca 3366/17 v Žiline 2021\12\04
011111/2021 "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B" 2021\12\04
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby 2021\12\01
Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina (NOVÁ) 2021\11\29
Vypracovanie PD: Mestská krytá plaváreň Žilina- prestavba fasádnych presklených stien 2021\11\28
Premostenia - Malá Fatra (NOVÁ) 2021\11\25
010811/2021 Výmena osvetlenia a elektroinštalácie na ZŠ Vojtecha Závodského, Športová 656/5 010 01 Žilina 2021\11\24
Nákup zariadení na vyhľadávanie zemných káblov a káblových porúch 2021\11\24
Dodávka benzínových krovinorezov v počte 10ks 2021\11\24
Dodávka, montáž, zapojenie a nastavenie kuchynských zariadení: konvektomat, umývačka riadu so vstupným stolom, elektrický sporák, elektrický kotol 2021\11\22
Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/ dopravné služby (NOVÁ) 2021\11\17
SaTD, IČ: Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na triedy MŠ 2021\11\17
Aktualizácia pasportu zelene mesta Žilina 2021\11\16
Rekonštrukcia budovy mestskej polície Žilina- náter fasády 2021\11\16
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie prostriedky a hygienické potreby 2021\11\16
Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových infokioskov pre MsÚ Žilina 2021\11\16
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v meste Žilina 2021\11\13
Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeťa, Žilina 2021\11\13
Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2022 2021\11\10
Premostenia - Malá Fatra 2021\11\10
011910/2021 Odstránenie, uskladnenie a zabezpečenie likvidácie reklamných stavieb 2021\11\09
SaTD a IČ pre vydanie kolaudačných rozhodnutí pre stavby: „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy Bajzova v Žiline“ a „Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy Bajzova v Žiline (NOVÁ) 2021\11\09
011110/2021 Vypracovanie PD, IČ a OAD pre stavbu: "Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene" (NOVÁ) 2021\11\08
Údržba cyklotrailu v lokalite Hradisko Žilina (NOVÁ) 2021\11\03
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi 2021\11\02
011310/2020 Vypracovanie účelových prevádzkových a energetických auditov pre budovy vo vlastníctve Mesta Žilina (OPAKOVANÁ) 2021\10\31
Dodávka, montáž a inštalácia nábytku pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 2021\10\30
Prenájom prenosných toaliet, samostojacích zábran a plotov na podujatia organizované, alebo spoluorganizované mestom Žilina 2021\10\30
Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb 2021\10\30
Vypracovanie architektonickej štúdie: Stavebné úpravy strechy Mestského divadla Žilina 2021\10\27
PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince 2021\10\27
Jednorazové overaly a ochranné štíty 2021\10\27
Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/ dopravné služby 2021\10\26
PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia 2021\10\26
Demontáž mostného objektu lávky pre peších Obchodná ulica, Žilina (NOVÁ) 2021\10\26
Prieskum verejnej mienky k službám a potrebám obyvateľov mesta 2021\10\26
Hygienické potreby 2021\10\26
Daňové tlačivá pre rok 2022 2021\10\25
Údržba cyklotrailu v lokalite Hradisko Žilina 2021\10\25
013007/2021 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok 2021\10\25
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina 2021\10\25
SaTD a IČ pre vydanie kolaudačných rozhodnutí pre stavby: „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy Bajzova v Žiline“ a „Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy Bajzova v Žiline 2021\10\23
Projektová dokumentácia pre SP v podrobnostiach pre realizáciu stavby, odborný autorský dohľad, inžinierska činnosť so zabezpečením právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia pre stavbu „Inkluzívne detské ihrisko, Žilina“ 2021\10\23
010909/2021 "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B" 2021\10\22
011110/2021 Vypracovanie PD, IČ a OAD pre stavbu: "Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene" 2021\10\22
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Projektová dokumentácia v rozsahu DUR a DSP + realizačný projekt + VV pre úsek Vyšné Kamence – Terchová podľa prílohy + odsúhlasenie projektovej dokumentácie ODI 2021\10\20
Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina 2021\10\18
Čistiace potreby 2021\10\13
PRIESTOROVÁ ANALÝZA SPÁDOVEJ OBLASTI POTOKA VŠIVÁK S NÁVRHOM VODOZÁDRŽNÝCH A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ 2021\10\11
012109/2021 Vypracovanie účelových prevádzkových a energetických auditov pre budovy vo vlastníctve mesta Žilina 2021\10\07
Vypracovanie účelového energetického a prevádzkového auditu pre Mestské divadlo Žilina 2021\10\07
Nákup a dodanie športového náradia (basketbalové koše, futbalové brány, multifunkčné brány malé, hádzanárske brány, viacúčelové stĺpiky na volejbal/tenis/nohejbal/bedminton) 2021\10\04
022109/2021 Rekonštrukcia krovu, krytiny a hromozvodu - Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline 2021\10\04
Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie 2021\09\24
010609/2021 Realizácia vodorovného dopravného značenia na vybraných cyklistických komunikáciách v meste Žilina 2021\09\22
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2022 2021\09\20
Jednorazové záhradnícke práce 2021\09\20
020609/2021 DIVADLO Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok 2021\09\20
012408/2021 Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Závodie Žilina - zmena stavby 08/2021 2021\09\19
Jednorazový nákup a dovoz drevín pre mesto Žilina 2021\09\14
Služby k projektom objednávateľa financovaných zo zdrojov EŠIF 2021\09\08
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, odborný autorský dohľad, inžinierska činnosť so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia pre stavbu „Inkluzívne detské ihrisko, Žilina“. 2021\09\08
Oplotenie na novom cintoríne v Žiline 2021\09\08
Oprava poškodeného obytného domu na Bratislavskej ul. č.38 v Žiline 2021\09\01
012907/2021 Pasport reklamných stavieb 2021\08\31
Letná a zimná údržba miestnych komunikácii a dopravné značenie (NOVÁ) 2021\08\30
Demontáž mostného objektu lávky pre peších Obchodná ulica, Žilina 2021\08\29
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - I. Etapa obnova a oprava 2021 2021\08\20
Dovoz vody a zálievka podľa potreby novovysadených stromov na sídlisku Solinky a novozaložených trvalkových záhonov v meste Žilina 2021\08\18
Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia 1 100l zberných nádob na zmesový komunálny odpad (NOVÁ) 2021\08\17
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu pre stavbu: „Predĺženie MK na ul. Spojná, Žilina“ 2021\08\16
010107/2021 Workouty Žilina ZŠ Limbová, ZŠ Budatín, Ihrisko Zádubnie, Ihrisko Trnové 2021\08\10
Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia 1 100l zberných nádob na zmesový komunálny odpad 2021\08\10
Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála – Terchovská dolina“, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 (opakovaná) 2021\08\08
Pamätník J. Jánošíka, Terchová - Oprava stavebných objektov 2021\08\07
Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375 2021\08\07
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek na MsÚ Žilina, blok B (NOVÁ) 2021\08\04
Rekonštrukcia odvodnenia 2021\07\31
Prvky na detské ihriská - Solinky doplnenie 2021\07\30
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/grafické služby/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby 2021\07\30
Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála – Terchovská dolina“, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 2021\07\28
011307/2021 „Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina“ 2021\07\27
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek na MsÚ Žilina, blok B 2021\07\27
MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy, ELI 400V, stĺpy, maľby 2021\07\27
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina 2021\07\27
Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie Žilina - zmena stavby 05/2021 2021\07\26
Dodávka služobných motocyklov pre Mestskú políciu Žilina 2021\07\19
012306/2021 Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G. Lannuriena 2021\07\16
012806/2021 Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina SO: y - Príprava územia 2021\07\16
012903/2021 Komplexné poistenie pre Mesto Žilina 2021\07\16
Dodávka gastro zariadení z projektu rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome v Zástraní 2021\07\07
Zabezpečenie hasičskej výstroje a výzbroje 2021\06\30
Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou (OPAKOVANÁ) 2021\06\30
PD pre stavebné povolenie - Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne a nepárne čísla, Žilina“ 2021\06\21
Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jednotkách a v nebytových priestorov v bytových domoch v majetku Mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 2021\06\17
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna, Žilina“ 2021\06\16
Letná a zimná údržba miestnych komunikácii a dopravné značenie 2021\06\16
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2021 (NOVÁ) 2021\06\16
Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Brodno a ZŠ Hájik (NOVÁ) 2021\06\16
Vyrovnanie betónového povrchu hracej plochy na hlavnej hale Zimného štadióna v Žiline 2021\06\16
Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou 2021\06\14
022705/2021 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska - ZA Solinky 2021\06\13
012705/2021 Údržba verejnej zelene, priestorov a komunikácií v Meste Žilina 2021\06\13
Predaj pozemkovej nehnuteľnosti 2021\06\13
Dodávka a montáž betónovo-kovových krytov na nádoby 2021\06\08
Asfaltovacie práce – oprava miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk 2021\06\06
Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru 2021\06\04
Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Brodno a ZŠ Hájik 2021\06\03
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2021 2021\06\02
Edukačno - relaxačný priestor - areál Základnej školy, Limbová 30, Žilina – ALTÁNOK 2021\06\02
Dodávka elektrickej energie 2021\06\01
Asfaltovacie práce – oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 2021\06\01
Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina 2021\06\01
Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina – príprava územia 2021\05\31
011005/2021 Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu 2021\05\30
Realizácia priepustov cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie, SO 01 – Priepust na ul. Vrania; SO 02 - Priepust na ul. Stehlíková 2021\05\28
Údržba cykloturistických a TZCH chodníkov v regióne Malá Fatra (NOVÁ) 2021\05\28
Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov 2021\05\24
Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska 2021\05\18
012104/2019 Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik, Vlčince a Solinky 2021\05\13
Sanácia bytového domu na ul. Pri Rajčianke s.č. 3260 2021\05\08
Údržba cykloturistických a TZCH chodníkov v regióne Malá Fatra 2021\05\08
012304/2021 Poskytovanie služieb v oblasti manažmentu kybernetickej bezpečnosti 2021\05\07
Strelivo pre krátku guľovú služobnú zbraň CZ P-07, Terče a záslepky terčov pre Mestskú políciu Žilina 2021\05\06
Vypracovanie znaleckých posudkov 2021\05\04
Výsadba nových trvalkových záhonov a doplnenie jestvujúcich trvalkových záhonov v meste Žilina 2021\04\30
011503/2021 Rekonštrukcia mostu na ul. Matice slovenskej, Žilina - Vlčince 2021\04\25
011902/2021 Rekonštrukcia sociálnych zriadení na MŠ Suvorovova 2021\04\20
010202/2021 Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb 2021\04\20
Poskytovanie právnych služieb 2021\04\19
Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina 2021\04\17
Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinova 14, Žilina 2021\04\15
Výsadba drevín na sídlisku Solinky 2021\04\12
Splašková kanalizácia na ul. Závodského pre potreby MŠ - NN prípojka k prečerpávaciemu zariadeniu 2021\04\12
Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán 2021\04\06
Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu. 2021\04\03
Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu (NOVÁ) 2021\04\03
Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu 2021\04\03
Jednorazové čiapky, jednorazové plášte a návleky na obuv 2021\03\31
SaTD, IČ: Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina - Hájik OPAKOVANÁ 2021\03\27
Výsadba drevín na sídlisku Solinky 2021\03\26
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince 2021\03\26
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie 2021\03\25
Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci Operačných programov MDaV SR 2021\03\25
Prevoz, výsadba a údržba kvetinových pyramíd 2021\03\23
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa 2021\03\22
Revitalizácia železničného podchodu mesta Žilina 2021\03\17
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Trnové, LV, č. 1211 2021\03\16
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Žilina LV č. 8912,1100 a Brodno LV č. 553 (NOVÁ) 2021\03\15
SaTD, IČ: Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina - Hájik 2021\03\15
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) a vykonanie IČ pre stavbu: „Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene“ 2021\03\05
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Žilina LV č. 8912,1100 a Brodno LV č. 553 2021\03\04
Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2021/2022 na reprezentačné účely 2021\02\26
PD: Zmena organizácie dopravy v MČ Bánová a Závodie 2021\02\24
Účtovníctvo a personalistika pre OOCR Malá Fatra 2021\02\24
Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jednotkách a v nebytových priestorov v bytových domoch v majetku Mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 2021\02\23
Zabezpečovanie starostlivosti pri umiestnení odchytených psov na území mesta Žilina do útulku pre spoločenské zvieratá. 2021\02\23
Odborné poradenstvo k verejnému obstarávaniu 2021\02\22
Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených. 2021\02\21
Prenájom prenosných toaliet, samostatných zábran a plotov na podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Žilina 2021\02\21
Vypracovanie energetického auditu, PD pre SP - "Nadstavba a stavebné úpravy objektu jedálne na účely denného centra a pobytového zariadenia pre seniorov - Lichardova, Žilina" 2021\02\16
Výrub náletových drevín, vykosenie a vyčistenie korýt vodných tokov 2021\02\15
Správa systému riadenia verejného osvetlenia mesta Žilina 2021\02\15
Prevádzka karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova 2021\02\15
PD, OAD, IČ pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, 01009 Žilina- Bytčica 2021\02\14
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti Parkovací dom 2021\02\10
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti parc. č. KN-C 248/7 2021\02\10
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnútrobloky Hliny VIII, IV a VII - ulica Lichardova, Čajaková, Jarná (NOVÁ) 2021\02\08
Úprava bežkárskych tratí v regióne Malá Fatra 2021\02\06
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby 2021\02\04
Energetický audit, PD pre SP - "Nadstavba a stavebné úpravy objektu jedálne na účely denného centra a pobytového zariadenia pre seniorov - Lichardova, Žilina" 2021\02\01
011301/2021 Zabezpečenie audítorských a overovacích prác za roky 2021 a 2022 pre mesto Žilina 2021\01\30
Rekonštrukcia odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina 2021\01\21
013011/2020 Servis motorových vozidiel 2021\01\19
UHA 1/2021 Zabezpečenie stravovania zamestnancov UHA formou stravovacích poukážok 2021\01\18
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnútrobloky Hliny VIII, IV a VII - ulica Lichardova, Čajaková, Jarná 2021\01\15
010610/2020 Oprava a sfunkčnenie plynovej kotolne v bytovom dome 2021\01\14
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy KD na ul. Dolná Trnovská 1/5. Žilina - Trnové 2021\01\12
13116/2020 Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 2021\01\06
Oravská - elektroinštalacia osvetlenie 2020\12\21
011012/2020 Analýza odpadového hospodárstva a návrh optimálnych riešení nakladania s odpadmi v meste Žilina 2020\12\18
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k.ú. Zádubnie 2020\12\17
Dobudovanie verejného osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia na Pumptrackovej dráhe na Vodnom diele Žilina 2020\12\15
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi 2020\12\12
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena "in rem" 2020\12\10
Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denný stacionár (Opakovaná) 2020\12\09
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby 2020\12\09
Oprava strechy Domu smútku na cintoríne v MČ Žilina - Budatín 2020\12\08
Dodávka a montáž univerzálneho kuchynského robota do jedálne 2020\12\07
012311/2020 Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok 2020\12\07
Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince 2020\12\01
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby 2020\11\30
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bežnej prevádzky nákladných výťahov školských zariadení v správe mesta Žilina 2020\11\30
NCH Jánošíkovým chotárom 2020\11\29
Doplnenie turistického tabuľového značenia (stĺpiky, smerovníky, tabuľky) 2020\11\28
Vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve mesta 2020\11\26
Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina 2020\11\25
Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti 2020\11\25
Spracovanie digitálnej ortofotomapy v plošnom rozsahu územia Mesta Žilina a jeho okolia 2020\11\25
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu pre stavbu: „Stavebné úpravy ZŠ Hollého – Žilina na triedy MŠ“ 2020\11\25
Nákup pekárenských výrobkov 2020\11\25
Edukačno-relaxačný priestor – areál Základnej školy Limbová 30, Žilina 2020\11\25
Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. 2020\11\25
Úprava projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby pre stavbu: „Verejné osvetlenie na ul. Na lány a ul. Budatínska od ul. Žltá po koniec MČ Budatín, Žilina - Budatín“ 2020\11\25
010611/2020 Odstránenie billboardov z pozemkov a reklamných veží 2020\11\24
Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denný stacionár 2020\11\24
Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/dopravné služby 2020\11\24
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 2020\11\23
Štúdiu uskutočniteľnosti a Analýzu nákladov a prínosov (CBA) v rámci pripravovanej Žiadosti o NFP vo vyhlásenej výzve OP Integrovaná infraštruktúra: výzva č. OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie. 2020\11\21
Špeciálne tlačivá na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovanie 2020\11\20
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 2020\11\20
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina 2020\11\19
Daňové tlačivá 2020\11\18
Štúdia výsadby drevín pre vybrané lokality mesta Žilina 2020\11\16
Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadbou 20 ks, pre vybrané územia Mesta Žilina 2020\11\16
Nový vjazd na cintorín Hradisko, Žilina, 2. etapa 2020\11\13
Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR) 2020\11\11
Automatizovaný systém právnych informácií 2020\11\11
Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na triedy MŠ (štúdia, PD, IČ) 2020\11\11
Výstavba chodníka / Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých 2020\11\11
Údržba miestnej komunikácie vo vnútrobloku pri ul.Bratislavskej v Žiline 2020\11\11
Zabezpečenie služieb implementácie schválených projektov v rámci EŠIF 2020\11\11
Komplexné majetkoprávne vysporiadanie a súvisiace služby. 2020\11\11
Zabezpečenie komplexného majetkoprávneho vysporiadania určených nehnuteľností stavby „MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY TROLEJBUSOVEJ DRÁHY A MENIARNÍ, VÝSTAVBA NOVÝCH TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ A OBRATÍSK V ŽILINE“ 2020\11\11
Oprava izolácie nádrže na prepúšťanie vody 2020\11\11
Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bánová 2020\11\10
Stavebné úpravy sociálnych zariadení na MsÚ – 2,3,4 poschodie v budove A 2020\11\10
Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina 2020\11\10
Výroba a dodávka 8ks basketbalových konštrukcií (OPAKOVANÁ) 2020\11\10
Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A 2020\11\10
Vypracovanie štúdie na plánované cyklotrasy v meste Žilina 2020\11\10
Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Žilina- Solinky 2020\11\09
Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Žilina- Zádubnie 2020\11\09
Oprava turistického chodníka - Štefanová 2020\11\09
012909/2020 Odvoz a zhodnotenie BRKO/ekologické čistenie 1100 l nádob 2020\11\09
012610/2020 Výmena únikového schodiska na MŠ Zástranie (OPAKOVANA) 2020\11\07
010308/2020 Dodanie nádob na biologický odpad, bio vriec a letákov 2020\11\04
011910/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok 2020\11\02
Vypracovanie správy z obhliadky stavby - Stanovisko k statickým poruchám nosných konštrukcii bazénového telesa a ďalších častí. 2020\10\28
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - "Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina" 2020\10\28
Oprava turistického chodníka (NOVÁ) 2020\10\28
Vybudovanie nového chodníka pre peších na ul. Jarná, popred MŠ Hliny VII v Žiline 2020\10\27
Realizačný projekt - multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom pri ZŠ Brodno 2020\10\27
012708/2020 Modernizácia osobných výťahov v objekte mestského úradu v Žiline 2020\10\27
011610/2020 Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Novostavba MŠ ul. Cintorínska Žilina - Trnové 2020\10\26
010910/2020 Vybudovanie kamerového systému, WIFI pripojenia a areálového osvetlenia vrátane prípojky NN na pumtrackovej dráhe 2020\10\26
Výroba a dodávka 8ks basketbalových konštrukcií 2020\10\26
Výmena a doplnenie hracích prvkov - detských ihrísk Budatín a Hájik 2020\10\26
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti par. c. KN-C 5344/131 2020\10\26
011210/2020 Výmena únikového schodiska na MŠ Zástranie 2020\10\26
Rozšírenie kamerového systému mesta Žilina - 2 bezpečnostné kamery ul. Smreková, Osiková 2020\10\23
Dodávka a montáž VZT zariadení do priestorov Jedálne Lichardova 44, Žilina 2020\10\22
Oprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby 2020\10\22
„Modernizácia hlavného vstupu Mestskej krytej plavárne a bezbariérového prístupu v súlade s požiadavkami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. – riešenie havarijného stavu vstupnej časti budovy Mestskej krytej plavárne v Žiline“, 2020\10\22
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2021 2020\10\21
Oprava turistického chodníka 2020\10\19
Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/dopravné služby 2020\10\12
Grafické práce pri príležitosti kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026 2020\10\05
012008/2020 Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb 2020\10\03
Vypracovanie znaleckého posudku - Spoločenská sála Kultúrneho domu Bytčica 2020\09\30
Zaistenie komplexnej správy, údržby a zabezpečenie prevádzky výmenníkovej stanice - budova MsÚ 2020\09\29
Parkovisko medzi materskou školou a bytovým domom na ul. Na stanicu, Žilina - Bytčica 2020\09\28
011008/2020 Odvoz a zhodnotenie BRKO/ekologické čistenie 1100 l nádob 2020\09\26
Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 1211, k.ú. Trnové 2020\09\21
Vypracovanie znaleckého posudku GP 30/2020, k.ú. Zádubnie 2020\09\21
012407/2020 Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy 2020\09\21
Geodetické služby 2020\09\19
Rekonštrukcia vykurovania Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 2020\09\14
011607/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov 2020\09\10
010608/2020 Lávka cez potok Všivák 2020\09\08
Redakčná príprava a tlač aktualizovanej mapy mesta Žilina v mierke 1: 10 000. 2020\09\08
Údržba informačných drevených tabúľ. 2020\09\05
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Oravská cesta - stavebné práce 2020\09\01
Obnova a úprava turistickej trasy v Krásne nad Kysucou 2020\08\30
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby 2020\08\26
Obnova a prístup k studničke HLADNÁ VODA 2020\08\26
Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 422 k.ú. Strážov 2020\08\25
Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za obdobie rokov 2015-2019 vrátane. 2020\08\24
Dohľad a servis kamerového systému mesta Žilina 2020\08\24
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny a Solinky 2020\08\21
Vypracovanie znaleckých posudkov GP 41/2020 k.ú. Žilina 2020\08\17
Rekonštrukcia kanalizácie - Zimný štadión Žilina, I.a II. Etapa 2020\08\13
Vypracovanie znaleckých posudkov LV 2110, LV 1557 2020\08\13
Údržba časti cykloturistických chodníkov 2020\08\05
Aplikácia - Cyklotrasy malá Fatra 2020\08\02
Ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad 2020\07\27
Vypracovanie znaleckých posudkov GP 90/2019, LV č. 1100 2020\07\23
Stavebné úpravy nebytovej časti prízemia obytného domu č.s. 8435/35, Žiina-Hájik na komunitné centrum 2020\07\22
010707/2020 Oplotenie športového areálu - ul. Oravská 2020\07\18
Zabezpečenie hasičskej výstroje (NOVÁ) 2020\07\16
012206/2020 PD "Priechod pre chodcov s nasvietením na Rosinskej ceste (pri Galimexe), Žilina" 2020\07\14
010107/2020 Stavebný a technický dozor pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Suvorovova v Žiline 2020\07\13
Krížová cesta (NOVÁ) 2020\07\04
Nákup originálnych kožených produktov 2020\07\02
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina 2020\06\26
012705/2020 Oprava havarijného stavu strechy MŠ Puškinova v MČ Žilina, Hliny 3 2020\06\26
012105/2020 Tlač propagačných materiálov 2020\06\17
012805/2020 Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ 2020\06\17
020206/2020 Nákup antibakteriálnych čističov na ruky a plochy 2020\06\17
Oprava turistického chodníka lokalita „Štefanová smer Podžiar“ 2020\06\17
022705/2020 MŠ Čajaková - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie, slaboprúdových rozvodoch, striešky nad vstupom, medzistienok, podláh a fasádne kresby 2020\06\16
Krížová cesta 2020\06\14
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie 2020\06\13
010206/2020 Zriadenie elektrickej prípojky karanténneho zariadenia na Kvačalovej ulici v Žiline 2020\06\12
Úprava PD pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia lávky na ul. Obchodná, Žilina - Vlčince“ 2020\06\01
Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Zádubnie, k.ú. Žilina 2020\06\01
Vybavenie kontajnerových buniek pre ľudí bez domova a marginalizované komunity (NOVÁ) 2020\06\01
011505/2020 Oprava dažďovej strešnej kanalizácie v budove krytého bazéna Mestskej krytej plavárne 2020\05\27
010705/2020 Servis kamerového systému mesta Žilina 2020\05\25
Nákup dezinfekčného gélu 2020\05\20
022204/2020 Osvetlenie lávky (schodiska) na ul. m. Rázusa, Žilina 2020\05\19
012204/2020 Rekonštrukcia mostného objektu na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, Zádubnie 2020\05\18
023004/2020 Nákup kancelárskych potrieb 2020\05\17
Nákup ochranných rukavíc (vyšetrovacie) 2020\05\17
033004/2020 Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb pre Mestskú políciu 2020\05\13
013004/2020 Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž - Jarná) 2020\05\13
Zakúpenie a inštalácia ščítača na Vyhliadkovú vežu na Dubni. 2020\05\12
Rekultivácia športového areálu 2020\05\09
010204/2020 Modernizácia výťahov, ZpS - Úsmev, Osiková ul. Žilina - Solinky 2020\05\04
Dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a vonkajšia a vnútorná dezinfekcia nádob na komunálny odpad. 2020\05\03
011604/2020 Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž - Jarná) 2020\04\28
013003/2020 Dodávka a inštalácia bezstravenkového - čipového systému 2020\04\27
010904/2020 Nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 2020\04\24
021103/2020 Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina -Hájik 2020\04\24
011704/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov (PHZ) 2020\04\23
Letná a zimná údržba miestnych komunikácií zastávok chodníkov verejných priestranstiev schodísk a verejnej mestskej zelene. 2020\04\22
Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadbou pre vybrané územia Mesta Žilina 2020\04\22
012003/2020 Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 2020\04\20
011203/2020 Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie 2020\04\20
012303/2020 Dodávka hygienických potrieb 2020\04\19
Vypracovanie znaleckého posudku: Administratívna budova na Hollého ulici, Žilina 2020\04\17
011903/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov 2020\04\13
Mostný objekt na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, m.č. Zádubnie 2020\04\05
011103/2020 Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline 2020\04\05
011003/2019 Zabezpečenie elektroinštalačných prác vrátane elektroinštalačného materiálu 2020\03\30
Vypracovanie znaleckého posudku: Bratislavská ulica, súpisné č. 423 2020\03\25
Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov v rámci Operačných programov MDaV SR 2020\03\22
010403/2020 Zabezpečenie stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok a dodávka darčekových poukážok 2020\03\18
Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a iného materiálu 2020\03\16
Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina (opakovaná) 2020\03\04
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a inžiniersku činnosť pre stavbu: "Cyklotrasa V1 (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina" 2020\03\02
Prípravné trhové konzultácie - Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 2020\02\26
Propagácia príspevkov na sociálnej sieti - FACEBOOK Mesta Žilina v roku 2020 2020\02\24
010502/2020 Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2020/2021 na reprezentačné účely 2020\02\24
Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov 2020\02\21
Oplotenie Športového areálu Oravská 2020\02\17
Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Bytčica, Žilina 2020\02\14
Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) 2020\02\07
Vypracovanie znaleckého posudku - Rodinný dom ul. J. Sklenára (NOVÁ) 2020\02\07
Obnova PC vybavenia - Notebooky pre ZŠ Karpatská, Žilina 2020\02\07
16384/2019 Komplexné poistenie pre mesto Žilina 2020\01\31
Vypracovanie znaleckých posudkov 2020\01\30
Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny pre Mesto Žilina 2020\01\25
Vypracovanie znaleckých posudkov 2020\01\20
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru. 2020\01\14
Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie 2020\01\12
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2020 2020\01\07
Nákup tovaru fotoaparát 1 ks, objektív 1 ks 2019\12\27
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Využitie podzemných priestorov bývalého krytu CO pod ZŠ, Nám. mladosti 1, Žilina - Hájik“ 2019\12\24
Údržba a podpora informačného systému riadenia procesov a vedenia agendy Mestskej polície v Žiline. 2019\12\23
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\12\20
Tlač cyklomáp 2019\12\18
Nákup – technický plyn - chlór vo fľašiach s obsahom 62,5 kg náplň. 2019\12\17
Vedenie agendy PaM, podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených. 2019\12\17
Nákup – bazénová chémia / pH plus, pH mínus/. 2019\12\17
Daňové tlačivá 2019\12\17
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor, inžiniersku činnosť a realizáciu stavby pre stavbu: „Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik“ 2019\12\17
Nákup dodávkového vozidla 1 ks (NOVÁ) 2019\12\16
Obnova a údržba turistického chodníka Štefanová – sedlo Vrchpodžiar (8663 žltý) 2019\12\14
Vypracovanie znaleckého posudku II 2019\12\13
Vypracovanie znaleckého posudku 2019\12\10
Spracovanie projektovej dokumentácie - architektonickej štúdie: "Oddychová zóna a park Petzvalova - revitalizácia verejného priestoru." 2019\12\10
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. 2019\12\07
Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2020 2019\12\04
Doplnenie prvkov cyklistického mobiliaru v meste Žilina 2019\12\02
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia zastávok MHD – III. etapa“ 2019\12\01
Monitoring médií pre mesto ŽIlina v roku 2020 na obdobie 12 mesiacov 2019\11\26
Poskytovanie cateringových služieb/dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina na Vianočný koncert 2019\11\25
Chodník ku chate Podžiar (NOVÁ) 2019\11\23
Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: „Kontajnerové stojiská na ul. Hečkova, Žilina – Hliny V“ 2019\11\22
Výroba a potlač dvoch prezentačných POP-UP stien 2019\11\22
Chodník ku chate Podžiar 2019\11\22
Konvektomat 1 ks 2019\11\22
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\11\21
Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov 2019\11\20
Nákup a dodávka kancelárskeho papiera 2019\11\20
Nákup a dodávka špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovanie 2019\11\20
Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Pod nemocnicou 2019\11\20
Nákup dodávkového vozidla 1 ks 2019\11\16
Grafické a mapové spracovanie, potlač, UV laminovanie a osadenie cyklotabúľ v teréne 2019\11\16
Osobný automobil kombi 2019\11\16
Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 2019\11\14
Dodávka a montáž futbalových brán na sídlisko Solinky -Osiková ulica 2019\11\13
Nákup dodávkového vozidla 2019\11\11
Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" 2019\11\09
Poradenská, realizačná činnosť pri podávaní žiadostí pre projekty financované z fondov EÚ 2019\11\09
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 (NOVÁ) 2019\11\09
Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F 2019\11\08
Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F 2019\11\08
Dodávka, montáž dataprojektoru a projekčného plátna + prepojenie na jestvujúcu zvukovú aparatúru do veľkej zasadačky MsÚ. 2019\11\06
Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) 2019\11\04
Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne, denný stacionár, denné centrá, komunitné centrum a zamestnancov opatrovateľskej služby 2019\11\02
Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch veku dieťaťa, denné centrá, denný stacionár a komunitné centrum 2019\11\02
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. 2019\10\31
Rotopedy s lavičkou 2 ks 2019\10\31
Dodanie školských stoličiek a stolov. 2019\10\31
Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) 2019\10\31
Zostava Biomag Lumina FSX / Ekvivalent 2019\10\30
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\10\30
Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom 2019\10\29
Dodanie bicyklov, kolobežiek a bezpečnostných prilieb 2019\10\28
Nepriestrelné,balistické vesty pre vonkajšie nosenie, 10 kusov. 2019\10\28
021610/2019 Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Vybudovanie vjazdu na existujúce parkovisko pri ZŠ Oravská, Žilina 2019\10\28
10710/2019 Úprava stykovej križovatky ulíc A. Rudnaya, Centrálny a Borová v Žiline 2019\10\28
011410/2019 Tlač cyklistických preukazov a falcovaných letákov 2019\10\28
Prenosné digitálne rádiostanice, 10 kusov. 2019\10\27
Hyperbloky - Molitanové prvky 2019\10\26
Dodanie tovaru : Notebook, projektor, roleta s elektrickým motorom. 2019\10\26
Magnetická tabuľa 2 ks 2019\10\26
Interaktívny systém Vivitek/ekvivalent (so vstavaným PC) 2019\10\26
Nákup hudobných nástrojov a prísl. 2019\10\26
Zvukový trenažér a prístroj pre cvičenie konvergencie 2019\10\26
Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019 2019\10\25
PD pre stavebné povolenie a odborný autorský dozor pre stavbu:"Rekonštrukcia mostu na ul Matici Slovenskej a lávky ul. Obchodná" a diagnostika pre stavbu: "Rekonštrukcia mostu na ul. Sv. Cyrila a Metoda" 2019\10\25
ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Trnové – zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ 2019\10\22
011010/2019 rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 - DJ Veľká okružná 2019\10\22
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 2019\10\21
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\10\19
MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu 2019\10\19
Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline 2019\10\19
Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou / dopravné služby 2019\10\18
Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žiline - Vranie 2019 2019\10\16
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bezpečnej prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vrátane súčinnosti pri technickej inšpekcii výťahov 2019\10\16
Herné prvky na detských ihriskách Žilina - Hliny, Solinky, ul. Predmestská, Strážov 2019\10\14
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky 2019\10\11
„ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, ZASTÁVKA MHD OPROTI OC AUPARK, VÝMENA ZASTÁVKOVÉHO PRÍSTREŠKU“ 2019\10\11
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 2019\10\05
010509/2019 Výmena okien v administratívnej budove na ulici veľká Okružná 1314/31 Žilina 2019\10\01
011709/2019 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok 2019\10\01
Údržba turistického značeného chodníka 2019\09\28
Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk Žilina – Hájik SO 02; SO 03; SO 06; SO 09. 2019\09\27
0204/2019 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín 2019\09\27
Odstránenie ruderálného porastu. 2019\09\26
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby/grafické služby 2019\09\26
011109/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. (NOVÁ) 2019\09\26
010409/2019 Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina 2019\09\20
ON LINE rezervačný systém predaja vstupeniek pre potreby Mestského divadla 2019\09\17
„ Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom“ 2019\09\17
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Rekonštrukcia budovy MP Žilina, Hollého 362/11, 010 01 Žilina - zníženie energetickej náročnosti“ 2019\09\16
Oprava lavičiek na sídlisku Hájik. 2019\09\16
29571/2019 Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 2019\09\14
Vypracovanie projektovej dokumentácie zmena organizácie dopravy (návrh na zjednosmernenie ulíc) v mestskej časti Žilina - Bôrik 2019\09\12
022208/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková 2019\09\10
012208/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. 2019\09\06
„Doplnenie a aktualizácia pasportu zelene mesta Žilina“ 2019\09\04
032108/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Závodie - ul. Závodského" 2019\09\03
022108/2019 Spracovanie PD pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul." 2019\09\03
012108/2019 Spracovanie PD a odborný autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne vrátane kanalizačnej prípojky" 2019\09\03
Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy (NOVÁ) 2019\08\31
Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV 2019\08\31
29583/2019 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok 2019\08\28
1408/2019 Rekonštrukcia detského pieskoviska, Žilina - Solinky, vnútroblok medzi ul. Obvodová a Smreková 2019\08\23
150801/2019 Vypracovanie PD pre stavbu "Detské jasle, Puškinova 14, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy" 2019\08\23
140802/2019 Vypracovanie PD pre stavbu "Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne" 2019\08\21
220702/2019 MŠ Zádubnie, Ku škôlke 196/11 Žilina - Zateplenie budovy vrátane opravy 2019\08\20
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Výstavba sociálnych zariadení v Bôrickom parku- II. etapa 2019\08\17
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\08\13
2207/2019 Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností (NOVÁ) 2019\08\12
Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina (NOVÁ) 2019\08\10
Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy 2019\08\10
MŠ Dedinská - Strážov, rekonštrukcia strechy, ihriska, vstupu do kotolne 2019\08\10
Demolácia objektu na cintoríne v Bánovej 2019\08\09
Prestrešenie mobilných toaliet Park Ľ. Štúra 2019\08\09
Oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ Limbová 2019\07\31
2207/2019 Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 2019\07\31
Nákup a dodanie ochranných pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov 2019\07\30
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a autorský dozor pre stavbu: "ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ, rekonštrukcia a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ" 2019\07\24
Poskytnutie služieb vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy osôb autobusom/mikrobusom 2019\07\24
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina (Opakovaná) 2019\07\23
1207/2019 Digitálna termálna ortofotomapa mesta Žilina 2019\07\20
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\07\17
Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad využívaných fyzickými osobami v bytových domoch na území mesta Žilina 2019\07\15
Oplotenie cintorína Žilina - Budatín 2019\07\15
Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina - Vlčince (NOVÁ) 2019\07\12
2006/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové 2019\07\12
1906/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Martinská 20, Žilina 2019\07\12
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina 2019\07\12
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové (Rosinky) NOVÁ 2019\07\09
3105/2019 Oprava havarijného stavu fontány na sídlisku Hájik v pešej trase V-Z 2019\07\09
1306/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky školskej jedálne - ZŠ Námestie Mladosti 2019\07\01
180602/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie, Žilina 2019\06\28
Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu - "Urnový háj, Žilina - Mojšová Lúčka" 2019\06\27
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové (Rosinky)“ 2019\06\26
1706/2019 Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk 2019\06\26
Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (NOVÁ) 2019\06\20
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy MŠ na ul. Trnavská, Žilina – Vlčince“ 2019\06\17
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Čajakova, Hliny IV, Žilina 2019\06\17
0506/2019 Dodanie systému SMART parkovania v meste Žilina 2019\06\15
Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina - Vlčince 2019\06\14
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Komplexná obnova a stavebné úpravy domu na ul. Predmestská č. 1610 v Žiline 2019\06\14
Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily a elektrobicykle pred Mestským úradom v Žiline 2019\06\11
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Materská škola Zástranie- zateplenie budovy 2019\06\08
1705/2019 Obnova chodníkov na sídlisku Solinky, vnútro blok ul. Javorová 2019\05\30
Obálkovacie zariadenie Pressure seal na obálkovanie špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad 2019\05\30
Pravidelný ročný servis čpavkovej strojovne na zimnom štadióne Žiline 2019\05\25
Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska 2019\05\25
0305/2019/1 Digitálny fotografický a video záznam kultúrnych a športových podujatí 2019\05\24
1705/2019-2 Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk 2019\05\23
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“ 2019\05\17
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\05\16
2404/2019/2 Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu 2019\05\10
2504/2019/1 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: "Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová 2019\05\10
2604/2019 ŽILBYT Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk 2019\05\10
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina (NOVÁ) 2019\04\26
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\04\26
010504 Oplotenie detského ihriska na ul. Černovskej, Žilina - Vlčince 2019\04\23
012703/2019 Rekonštrukcia cvičebného priestoru v Základnej škole, ulica Martinská 20, 010 08 Žilina 2019\04\18
Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 265/10, Trnové 2019\04\12
010603/2019 Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán 2019\04\12
Servis motorových vozidiel 2019\04\10
Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 (LV č.166) 2019\04\10
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\04\08
Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 465/6 2019\04\05
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina 2019\04\02
Poskytnutie dočasných užívacích práv k počítačovému programu na monitoring subjektov v Obchodnom vestníku 2019\04\01
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\03\29
Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 3771/3 2019\03\29
010803 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň Základných škôl“. 2019\03\28
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina" 2019\03\27
Servis motorových vozidiel 2019\03\25
022702/2019 Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu 2019\03\22
012602/2019 Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2019 2019\03\22
On- line reklama pre mesto Žilina v roku 2019 2019\03\22
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina-Vlčince 2019\03\19
011102/2019 Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová 2019\03\18
021102/2019 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina 2019\03\18
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina" 2019\03\18
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy 2019\03\15
012102/2019 Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov v časti školského areálu Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina a pod časťou ulice Osvety 2019\03\11
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností zapísaných na LV č. 1100 v k.ú. Žilina 2019\03\11
Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému v lokalite centrum Žilina. 2019\02\28
Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina 2019\02\28
010402/2019 Oprava a a údržba mestských fontán a picích fontán 2019\02\27
17752/2018 Hlavná ročná kontrola detských ihrísk 2019\02\22
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\02\21
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku 2019\02\21
Odťah vrakov motorových vozidiel 2019\02\21
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\02\21
01/3101/2019 Prenájom prenosných toaliet, samo stojacích zábran a plotov 2019\02\15
Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline 2019\01\31
Monitoring médií poskytovaný na dobu 11 mesiacov (február - december 2019) 2019\01\26
Dodávanie nealkoholických nápojov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina 2019\01\18
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia detských jaslí, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby 2018\11\23
16.06.2024 20:08:37