Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Žilina - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Žilina Nám. obetí komunizmu 1
Žilina
01131

IČO : 00321796
DIČ : 2021339474
IČ DPH : SK2021339474

Mesto Žilina je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Žilina
Sídlo: Nám. obetí komunizmu 1, Žilina, 01131
Štatutárny zástupca:
IČO: 00321796


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
16384/2019 Komplexné poistenie pre mesto Žilina 2019\10\25
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 2019\10\21
Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline 2019\10\19
Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" 2019\10\18
Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019 2019\10\17
Zostava Biomag Lumina FSX / Ekvivalent 2019\10\17
011010/2019 rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 - DJ Veľká okružná 2019\10\17
Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žiline - Vranie 2019 2019\10\16
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bezpečnej prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vrátane súčinnosti pri technickej inšpekcii výťahov 2019\10\16
Rotopedy s lavičkou 2 ks 2019\10\16
10710/2019 Úprava stykovej križovatky ulíc A. Rudnaya, Centrálny a Borová v Žiline 2019\10\15
Herné prvky na detských ihriskách Žilina - Hliny, Solinky, ul. Predmestská, Strážov 2019\10\14
ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Trnové – zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ 2019\10\14
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\10\14
MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu 2019\10\14
Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) 2019\10\11
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky 2019\10\11
„ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, ZASTÁVKA MHD OPROTI OC AUPARK, VÝMENA ZASTÁVKOVÉHO PRÍSTREŠKU“ 2019\10\11
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. 2019\10\09
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 2019\10\05
Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 2019\10\04
010509/2019 Výmena okien v administratívnej budove na ulici veľká Okružná 1314/31 Žilina 2019\10\01
011709/2019 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok 2019\10\01
Údržba turistického značeného chodníka 2019\09\28
Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk Žilina – Hájik SO 02; SO 03; SO 06; SO 09. 2019\09\27
0204/2019 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín 2019\09\27
Odstránenie ruderálného porastu. 2019\09\26
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby/grafické služby 2019\09\26
011109/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. (NOVÁ) 2019\09\26
010409/2019 Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina 2019\09\20
ON LINE rezervačný systém predaja vstupeniek pre potreby Mestského divadla 2019\09\17
„ Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom“ 2019\09\17
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Rekonštrukcia budovy MP Žilina, Hollého 362/11, 010 01 Žilina - zníženie energetickej náročnosti“ 2019\09\16
Oprava lavičiek na sídlisku Hájik. 2019\09\16
29571/2019 Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 2019\09\14
Vypracovanie projektovej dokumentácie zmena organizácie dopravy (návrh na zjednosmernenie ulíc) v mestskej časti Žilina - Bôrik 2019\09\12
022208/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková 2019\09\10
012208/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. 2019\09\06
„Doplnenie a aktualizácia pasportu zelene mesta Žilina“ 2019\09\04
032108/2019 Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Závodie - ul. Závodského" 2019\09\03
022108/2019 Spracovanie PD pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul." 2019\09\03
012108/2019 Spracovanie PD a odborný autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne vrátane kanalizačnej prípojky" 2019\09\03
Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy (NOVÁ) 2019\08\31
Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV 2019\08\31
29583/2019 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok 2019\08\28
1408/2019 Rekonštrukcia detského pieskoviska, Žilina - Solinky, vnútroblok medzi ul. Obvodová a Smreková 2019\08\23
150801/2019 Vypracovanie PD pre stavbu "Detské jasle, Puškinova 14, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy" 2019\08\23
140802/2019 Vypracovanie PD pre stavbu "Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne" 2019\08\21
220702/2019 MŠ Zádubnie, Ku škôlke 196/11 Žilina - Zateplenie budovy vrátane opravy 2019\08\20
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Výstavba sociálnych zariadení v Bôrickom parku- II. etapa 2019\08\17
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\08\13
2207/2019 Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností (NOVÁ) 2019\08\12
MŠ Dedinská - Strážov, rekonštrukcia strechy, ihriska, vstupu do kotolne 2019\08\10
Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy 2019\08\10
Prestrešenie mobilných toaliet Park Ľ. Štúra 2019\08\09
Demolácia objektu na cintoríne v Bánovej 2019\08\09
2207/2019 Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 2019\07\31
Oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ Limbová 2019\07\31
Nákup a dodanie ochranných pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov 2019\07\30
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a autorský dozor pre stavbu: "ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ, rekonštrukcia a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ" 2019\07\24
Poskytnutie služieb vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy osôb autobusom/mikrobusom 2019\07\24
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina (Opakovaná) 2019\07\23
1207/2019 Digitálna termálna ortofotomapa mesta Žilina 2019\07\20
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\07\17
Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad využívaných fyzickými osobami v bytových domoch na území mesta Žilina 2019\07\15
Oplotenie cintorína Žilina - Budatín 2019\07\15
2006/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové 2019\07\12
Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina - Vlčince (NOVÁ) 2019\07\12
1906/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Martinská 20, Žilina 2019\07\12
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina 2019\07\12
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové (Rosinky) NOVÁ 2019\07\09
3105/2019 Oprava havarijného stavu fontány na sídlisku Hájik v pešej trase V-Z 2019\07\09
1306/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky školskej jedálne - ZŠ Námestie Mladosti 2019\07\01
180602/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie, Žilina 2019\06\28
Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu - "Urnový háj, Žilina - Mojšová Lúčka" 2019\06\27
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové (Rosinky)“ 2019\06\26
1706/2019 Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk 2019\06\26
Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (NOVÁ) 2019\06\20
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy MŠ na ul. Trnavská, Žilina – Vlčince“ 2019\06\17
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Čajakova, Hliny IV, Žilina 2019\06\17
0506/2019 Dodanie systému SMART parkovania v meste Žilina 2019\06\15
Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina - Vlčince 2019\06\14
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Komplexná obnova a stavebné úpravy domu na ul. Predmestská č. 1610 v Žiline 2019\06\14
Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily a elektrobicykle pred Mestským úradom v Žiline 2019\06\11
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a inžiniersku činnosť pre stavbu: "Cyklotrasa V1 (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina" 2019\06\11
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Materská škola Zástranie- zateplenie budovy 2019\06\08
1705/2019 Obnova chodníkov na sídlisku Solinky, vnútro blok ul. Javorová 2019\05\30
Obálkovacie zariadenie Pressure seal na obálkovanie špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad 2019\05\30
Pravidelný ročný servis čpavkovej strojovne na zimnom štadióne Žiline 2019\05\25
Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska 2019\05\25
0305/2019/1 Digitálny fotografický a video záznam kultúrnych a športových podujatí 2019\05\24
1705/2019-2 Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk 2019\05\23
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“ 2019\05\17
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\05\16
2504/2019/1 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: "Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová 2019\05\10
2404/2019/2 Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu 2019\05\10
2604/2019 ŽILBYT Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk 2019\05\10
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina (NOVÁ) 2019\04\26
Vypracovanie znaleckých posudkov 2019\04\26
010504 Oplotenie detského ihriska na ul. Černovskej, Žilina - Vlčince 2019\04\23
012703/2019 Rekonštrukcia cvičebného priestoru v Základnej škole, ulica Martinská 20, 010 08 Žilina 2019\04\18
010603/2019 Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán 2019\04\12
Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 265/10, Trnové 2019\04\12
Servis motorových vozidiel 2019\04\10
Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 (LV č.166) 2019\04\10
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\04\08
Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 465/6 2019\04\05
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina 2019\04\02
Poskytnutie dočasných užívacích práv k počítačovému programu na monitoring subjektov v Obchodnom vestníku 2019\04\01
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\03\29
Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 3771/3 2019\03\29
010803 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň Základných škôl“. 2019\03\28
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina" 2019\03\27
Servis motorových vozidiel 2019\03\25
022702/2019 Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu 2019\03\22
012602/2019 Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2019 2019\03\22
On- line reklama pre mesto Žilina v roku 2019 2019\03\22
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina-Vlčince 2019\03\19
011102/2019 Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová 2019\03\18
021102/2019 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina 2019\03\18
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina" 2019\03\18
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy 2019\03\15
012102/2019 Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov v časti školského areálu Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina a pod časťou ulice Osvety 2019\03\11
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností zapísaných na LV č. 1100 v k.ú. Žilina 2019\03\11
Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému v lokalite centrum Žilina. 2019\02\28
Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina 2019\02\28
010402/2019 Oprava a a údržba mestských fontán a picích fontán 2019\02\27
17752/2018 Hlavná ročná kontrola detských ihrísk 2019\02\22
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\02\21
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku 2019\02\21
Odťah vrakov motorových vozidiel 2019\02\21
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku 2019\02\21
01/3101/2019 Prenájom prenosných toaliet, samo stojacích zábran a plotov 2019\02\15
Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline 2019\01\31
Monitoring médií poskytovaný na dobu 11 mesiacov (február - december 2019) 2019\01\26
Dodávanie nealkoholických nápojov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina 2019\01\18
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, rekonštrukcia strechy 2019\01\07
171201 ZŠ a MŠ Brodno - dostavba sociálnych zariadení v materskej škole 2018\12\29
061202/2018 Oprava unimobuniek Komunitného centra 2018\12\18
061201/2018 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín, Východná časť 2018\12\14
2111/2018 Oplotenie detského ihriska na ul. Černovsej, Žilina - Vlčince 2018\11\29
21211/2018 OPLOTENIE CINTORÍNA ŽILINA-BUDATÍN, 1.etapa - východná časť 2018\11\29
Dodávka kuchynského tovaru a materiálu pre Jedálne Námestie J. Borodáča 1, a Jedálne Lichardova 44, Žilina 2018\11\23
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia detských jaslí, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby 2018\11\23
Projektová dokumentácia na vybudovanie osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia v Bikeparku na Vodnom diele Žilina vrátane odborného autorského dozoru 2018\11\22
0811/2018 Úprava časti MK na ul. Veľká okružná, zástavka MHD oproti OC AUPARK 2018\11\20
Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2019 2018\11\20
16159/2018 Vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote 2018\11\16
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina- Vlčince 2018\11\15
17792/2018 Informačno - navigačný systém pre mestskú časť Žilina - Mojšová Lúčka 2018\11\07
17805/2018 Osadenie mechanických otočných závor a stĺpika 2018\11\07
17508/2018 „Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ V Trnovom“ 2018\11\06
17718/2018 Oprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby 2018\10\31
16782/2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Oravská a ZŠ Martinská, Žilina 2018\10\29
17694/2018 Vypracovanie PD pre stavbu: Rekonštrukcia chodníka na ul. Oslobodenia, Žilina - Bánová, od križovatky ul. Hôrecká a Juraja Závodského po kostol 2018\10\29
17657/2018 Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu: „Novostavba parkovacích domov na ul. Obvodová pri kruhovom objazde HM Metro a zastávke MHD Smreková, Žilina - Solinky 2018\10\29
17372/2018 PD k stavbe Parkovisko medzi MŠ a BD na ul. Na stanicu, Žilina-Bytčica 2018\10\19
17128/2018 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: „Chodník od ul. Na lány po vjazd ku budove pošty, Žilina - Budatín“ 2018\10\19
14.10.2019 02:52:41