Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Realizácia priepustov cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie, SO 01 – Priepust na ul. Vrania; SO 02 - Priepust na ul. Stehlíková

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79737219

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Realizácia priepustov cez MK na ul. Steh Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\28
28.05.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Realizácia priepustov cez MK na ul. Steh Oznámenie o výsledku - uspel
2021\05\28
28.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Realizácia priepustov cez MK na ul. Steh Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\05\28
28.05.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Realizácia priepustov cez MK na ul. Steh Žiadosť o vysvetlenie
2021\05\27
27.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Realizácia priepustov cez MK na ul. Steh Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\17
17.05.2021
 Príloha č. 3 - Výkaz výmer Príloha
2021\05\17
17.05.2021
 Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia Príloha
2021\05\17
17.05.2021
 Príloha č. 2 - Zmluva o dielo Príloha
2021\05\17
17.05.2021
22.10.2021 11:11:36