Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Mostný objekt na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, m.č. Zádubnie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93692234

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - PD, ZMLUVA, Výkaz výmer Súťažné podklady
2020\03\16
16.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Mostný objekt na miestnej komunikácii ce Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\16
16.03.2020
26.10.2021 14:03:53