Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 29492263 | Kód: 011005/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha k vysvetleniu č. 3 Príloha
2021\05\20
20.05.2021
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2021\05\20
20.05.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\05\17
17.05.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\05\14
14.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011005/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\10
10.05.2021
 Príloha č. 2 PHZ TABULKY Príloha
2021\05\10
10.05.2021
 Príloha č. 1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY Príloha
2021\05\10
10.05.2021
18.10.2021 10:45:38