Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Oravská cesta - stavebné práce

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49769591

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Oravská cesta - stavebné práce - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\28
28.08.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Oravská cesta - stavebné práce - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\28
28.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Ora Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\28
28.08.2020
 Doplnenie Výkresová časť Príloha
2020\08\12
12.08.2020
 Vysvetlenie - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Ora Vysvetlenie
2020\08\12
12.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Ora Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\10
10.08.2020
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2020\08\10
10.08.2020
 Príloha - ZoD Príloha
2020\08\10
10.08.2020
 Príloha - Sprievodná a technická správa Príloha
2020\08\10
10.08.2020
22.10.2021 11:52:01