Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Edukačno - relaxačný priestor - areál Základnej školy, Limbová 30, Žilina – ALTÁNOK

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43200197

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Edukačno - relaxačný priestor - areál Zá Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\31
31.05.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Edukačno - relaxačný priestor - areál Zá Oznámenie o výsledku - uspel
2021\05\31
31.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Edukačno - relaxačný priestor - areál Zá Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\05\31
31.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Edukačno - relaxačný priestor - areál Zá Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\19
19.05.2021
 Príloha č. 3 - Výkaz výmer Príloha
2021\05\19
19.05.2021
 Príloha č. 2 - Zmluva o dielo Príloha
2021\05\19
19.05.2021
 Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia Príloha
2021\05\19
19.05.2021
21.10.2021 06:14:50