Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

PD pre stavebné povolenie - Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne a nepárne čísla, Žilina“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27461082

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - PD pre stavebné povolenie - Úpravy miest Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\21
21.06.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - PD pre stavebné povolenie - Úpravy miest Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\21
21.06.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - PD pre stavebné povolenie - Úpravy miest Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\21
21.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PD pre stavebné povolenie - Úpravy miest Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\10
10.06.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo vrátane príloh Príloha
2021\06\10
10.06.2021
26.10.2021 12:56:13