Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti par. c. KN-C 5344/131

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti par. c. KN-C 5344/131

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34536197

 Registrácia nového dodávateľa
 

08.12.2021 23:24:37