Dodávka elektrickej energie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dodávka elektrickej energie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 46709769

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 11:31:29