Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 465/6

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 465/6

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 70253910

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 05:33:47