Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83061183

 Registrácia nového dodávateľa
 

08.12.2021 23:32:44