Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

MŠ Limbová, rekonštrukcia vodovodný rozvodov a zdravotechniky (ZTI)

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 43188928 | Kód: 010306/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 445/2022 Dokumenty zadávateľa
2022\07\08
08.07.2022
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Dokumenty zadávateľa
2022\06\21
21.06.2022
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2022\06\15
15.06.2022
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2022\06\07
07.06.2022
 Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2022\06\07
07.06.2022
 Príloha č. 3_VV Príloha
2022\06\07
07.06.2022
 Príloha č. 2 Návrh Zmluvy Príloha
2022\06\07
07.06.2022
 Príloha č. 1_PD Príloha
2022\06\07
07.06.2022
31.03.2023 18:37:27