Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy - zateplenie a výmena okien

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14180586 | Kód: 1/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica vyhodnotenie Ostatné dokumenty
2020\09\28
28.09.2020
 oprava výzvy - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\16
16.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\16
16.09.2020
 výkaz výmer Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 opis predmetu Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 čestné prehlásenie Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 návrh uchádzača Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
21.10.2021 07:17:36