Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 265/10, Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

27.11.2021 10:06:33