Mesto Zvolen

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Zvolen - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Zvolen Námestie slobody 22
Zvolen
96061

IČO : 00320439
DIČ : 2021339430
IČ DPH : SK2021339430


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
ID: 31280514 Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2023 – 2024 2023\09\05
ID: 22362759 Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene III 2023\04\16
ID: 40879310 Rekonštrukcia pavilónu A, MŠ Prachatická 2421/45, Zvolen 2023\04\07
ID: 70127360 Projekt pre územné konanie „Zvolen, Hronská ulica – západ“ 2023\03\30
30/12/2019 Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023 2023\03\29
ID: 46778708 Stojisko polopodzemných kontajnerov a kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad na ulici J. Poničana, Zvolen 2023\02\21
ID: 53759600 Periodická tlač v podobe mesačníka Zvolenské noviny 2023-2024 2023\02\21
ID: 14097096 Projekt pre stavebné povolenie „Zvolen, vnútroblok za BD na ul. J. Kozáčeka a V.P. Tótha“ 2023\02\21
ID: 82503738 Poskytovanie audítorských služieb 2022\12\27
ID: 61002025 Stojisko polopodzemných kontajnerov a kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad na ulici Prachatická vo Zvolene 2022\12\06
ID: 59553252 Doplnenie prvkov na vybraných detských ihriskách 2022\11\29
ID: 60302200 Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023 II 2022\11\25
ID: 17471893 Vybudovanie šikmých parkovacích plôch na ul. Š. Moyzesa od križovatky u. Študentskej po vjazd do internátov VŠ 2022\11\21
ID: 58121064 Cyklistický chodník Námestie SNP – Horné Lanice – sídlisko Západ Tepličky, SO-04 Lávka, projekt pre stavebné povolenie 2022\11\16
ID: 73855028 Poistenie majetku 2022\11\04
ID: 91283624 Jesenná výsadba 2022 – Mesto Zvolen 2022\11\04
ID: 70828735 Rekonštrukcia kamerového systému na sídlisku Podborová, Západ a Zlatý potok v meste Zvolen 2022\11\04
ID: 33632777 Rekonštrukcia kamerového systému na sídlisku Sekier v meste Zvolen (rozšírenie kamerového systému mesta o kamery na sídlisku Sekier) 2022\10\12
ID: 44647125 Dodanie parkovacích automatov a s tým súvisiacich služieb 2022\10\05
ID: 69443073 Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene 2022\09\28
ID: 60302200 Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023 2022\09\07
ID: 30221582 Rekonštrukcia analógových kamier v meste Zvolen (výmena analógových kamier za digitálne) 2022\09\05
ID: 90363387 Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – mlatový chodník 2022\08\11
ID: 32329330 Návrh urnových hrobov - 2. etapa Zvolen, civilný cintorín 2022\08\01
ID: 88038630 Stojisko polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad na ulici M. Rázusa, Zvolen 2022\07\28
ID: 89316766 VÝSTAVBA DETSKÝCH INKLUZÍVNYCH IHRÍSK – RODINKA 2022\07\22
Rekonštrukcia chodníkov na ulici Jána Kalinčiaka, Zvolen 2022\07\08
2020/11/09/Pod Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene 2022\07\04
Obnova a prevádzkovanie kúpaliska Neresnica Zvolen 2022\06\25
ID: 87819000 VÝSTAVBA DETSKÝCH INKLUZÍVNYCH IHRÍSK – RODINKA 2022\06\25
ID: 49635968 Dodanie originálnych tonerov 2022\06\13
ID: 57089920 Chodník pre peších medzi ul. M.R.Štefanika a ul.Moyzesovou, Zvolen, ul. Študentská 2022\06\11
ID: 34115946 SLUŽBA SMS eP - zabezpečenie služby – prevádzka systému platieb parkovného prostredníctvom SMS platieb 2022\06\06
2022/03/24 Realizácia regulovaného parkovania v zóne sídliska Západ - Tepličky 2022\05\03
Rozšírenie regulovaného parkovania v zóne Centrálnej mestskej zóny (CMZ sever, východ, západ) 2022\05\03
77548876 Vybudovanie parkovacích plôch na ul. Prachatická 19-21, Zvolen 2022\03\17
83573421 Vybudovanie parkovacích plôch na ul. Záhonok 6-8 a ul. Záhonok pri BD č. 10-12 vo Zvolene 2022\03\17
REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. IMATRA - II. ETAPA 2022\02\28
Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2022\01\09
Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024 2021\12\27
Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen 2021\11\25
Spracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Zvolen na obdobie 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 2021\11\25
Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031 2021\11\09
Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2021-2023 2021\11\03
Rekonštrukcia školských areálov na ZŠ P. Jilemnického 1 (I. ZŠ) a 2 (III. ZŠ) 2021\08\24
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky 2021\08\11
Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení pre rozvod tepla na sekundárnej časti výmenníkovej stanice (VS) 2021\06\28
Rekonštrukcia rampy pri HP a oprava spevnených plôch ZŠ Nám. mládeže 587/17, Zvolen 2021\06\28
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad – ul. Smreková 2021\06\23
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad – ul. Kimovská 2021\06\23
Parkovisko a chodníky pri pediatrickom centre medzi Ul. M. Belu a Okružná vo Zvolene 2021\06\23
Hala Unionka - I. etapa 2021\06\23
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen 2021\06\23
Rekonštrukcia fasády objektu so zateplením MŠ Bystrický rad 2021\06\23
Výsadba a údržba kvetinových záhonov vo verejnej zeleni mesta Zvolen 2021\06\22
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na ul. J. Matušku a ul. Medveckého vo Zvolene 2021\06\16
Modernizácia učební ZŠ vo Zvolene - stavebné práce 2021\06\08
Hala Unionka 2021\05\19
Výsadba a údržba kvetinových záhonov vo verejnej zeleni mesta Zvolen II. (NOVÁ) 2021\05\05
Rekonštrukcia rampy pri HP, kanalizácie a oprava spevnených plôch ŽŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen 2021\03\31
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad – ul. Smreková 2020\12\26
Výmena okenných a dverných výplní na ZŠ Sokolská – jedáleň, Zvolen 2020\12\18
Zvolen Môťová, rekonštrukcia cintorína Terénne úpravy I. stavba sektor U – urnová časť 2020\12\17
5189/2020 Bezpečnostné služby – stráženie areálu bývalých Kasární kpt. Nálepku, Zvolen – Balkán (Ul. Unionka, Zvolen) pre rok 2021 – 2024 2020\12\17
Rekonštrukcia komunikácie - ul. Strážska cesta 2020\12\04
13189 - MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020\03\31
26332-WYT DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU 2020\01\31
4560 - WYS Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2019-2021 2019\12\31
4055-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2019\05\24
24.06.2024 05:26:28