Mesto Zvolen

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Zvolen - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Zvolen Námestie slobody 22
Zvolen
96061

IČO : 00320439
DIČ : 2021339430
IČ DPH : SK2021339430

Mesto Zvolen je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Zvolen
Sídlo: Námestie slobody 22, Zvolen, 96061
Štatutárny zástupca:
IČO: 00320439


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2021\12\04
Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024 2021\12\04
Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen 2021\11\25
Spracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Zvolen na obdobie 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 2021\11\25
Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031 2021\11\09
Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2021-2023 2021\11\03
Rekonštrukcia školských areálov na ZŠ P. Jilemnického 1 (I. ZŠ) a 2 (III. ZŠ) 2021\08\24
REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. IMATRA - II. ETAPA 2021\08\11
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky 2021\08\11
Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení pre rozvod tepla na sekundárnej časti výmenníkovej stanice (VS) 2021\06\28
Rekonštrukcia rampy pri HP a oprava spevnených plôch ZŠ Nám. mládeže 587/17, Zvolen 2021\06\28
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad – ul. Smreková 2021\06\23
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad – ul. Kimovská 2021\06\23
Parkovisko a chodníky pri pediatrickom centre medzi Ul. M. Belu a Okružná vo Zvolene 2021\06\23
Hala Unionka - I. etapa 2021\06\23
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen 2021\06\23
Rekonštrukcia fasády objektu so zateplením MŠ Bystrický rad 2021\06\23
Výsadba a údržba kvetinových záhonov vo verejnej zeleni mesta Zvolen 2021\06\22
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na ul. J. Matušku a ul. Medveckého vo Zvolene 2021\06\16
Modernizácia učební ZŠ vo Zvolene - stavebné práce 2021\06\08
Hala Unionka 2021\05\19
Výsadba a údržba kvetinových záhonov vo verejnej zeleni mesta Zvolen II. (NOVÁ) 2021\05\05
Rekonštrukcia rampy pri HP, kanalizácie a oprava spevnených plôch ŽŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen 2021\03\31
2020/11/09/Pod Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene 2021\01\26
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad – ul. Smreková 2020\12\26
Výmena okenných a dverných výplní na ZŠ Sokolská – jedáleň, Zvolen 2020\12\18
Zvolen Môťová, rekonštrukcia cintorína Terénne úpravy I. stavba sektor U – urnová časť 2020\12\17
5189/2020 Bezpečnostné služby – stráženie areálu bývalých Kasární kpt. Nálepku, Zvolen – Balkán (Ul. Unionka, Zvolen) pre rok 2021 – 2024 2020\12\17
Rekonštrukcia komunikácie - ul. Strážska cesta 2020\12\04
30/12/2019 Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023 2020\06\05
13189 - MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020\03\31
26332-WYT DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU 2020\01\31
4560 - WYS Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2019-2021 2019\12\31
4055-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2019\05\24
12327-MSS Zimná údržba a zametanie chodníkov v meste Zvolen na roky 2018 - 2023 2019\03\31
2018/S 100-227917, 7577-MST Dodávka elektrickej energie pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku 2018\12\31
13871-WYT Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku 2017\12\31
02.12.2021 16:51:47