Mesto Zvolen

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Zvolen - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Zvolen Námestie slobody 22
Zvolen
96061

IČO : 00320439
DIČ : 2021339430
IČ DPH : SK2021339430

Mesto Zvolen je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Zvolen
Sídlo: Námestie slobody 22, Zvolen, 96061
Štatutárny zástupca:
IČO: 00320439


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky 2021\05\17
Hala Unionka 2021\05\16
Spracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Zvolen na obdobie 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 2021\05\07
Výsadba a údržba kvetinových záhonov vo verejnej zeleni mesta Zvolen II. (NOVÁ) 2021\05\05
Rekonštrukcia školských areálov na ZŠ P. Jilemnického 1 (I. ZŠ) a 2 (III. ZŠ) 2021\05\02
REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. IMATRA - II. ETAPA 2021\04\30
Rekonštrukcia rampy pri HP, kanalizácie a oprava spevnených plôch ŽŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen 2021\03\31
Výsadba a údržba kvetinových záhonov vo verejnej zeleni mesta Zvolen 2021\03\26
Rekonštrukcia rampy pri HP a oprava spevnených plôch ZŠ Nám. mládeže 587/17, Zvolen 2021\03\10
2020/11/09/Pod Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene 2021\01\26
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad – ul. Smreková 2020\12\26
Rekonštrukcia fasády objektu so zateplením MŠ Bystrický rad 2020\12\21
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen 2020\12\21
Výmena okenných a dverných výplní na ZŠ Sokolská – jedáleň, Zvolen 2020\12\18
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad – ul. Smreková 2020\12\18
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad – ul. Kimovská 2020\12\18
Zvolen Môťová, rekonštrukcia cintorína Terénne úpravy I. stavba sektor U – urnová časť 2020\12\17
5189/2020 Bezpečnostné služby – stráženie areálu bývalých Kasární kpt. Nálepku, Zvolen – Balkán (Ul. Unionka, Zvolen) pre rok 2021 – 2024 2020\12\17
Rekonštrukcia komunikácie - ul. Strážska cesta 2020\12\04
30/12/2019 Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023 2020\06\05
13189 - MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020\03\31
26332-WYT DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU 2020\01\31
4560 - WYS Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2019-2021 2019\12\31
4055-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2019\05\24
12327-MSS Zimná údržba a zametanie chodníkov v meste Zvolen na roky 2018 - 2023 2019\03\31
2018/S 100-227917, 7577-MST Dodávka elektrickej energie pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku 2018\12\31
13871-WYT Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku 2017\12\31
18.05.2021 00:33:41