Mesto Zvolen

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Zvolen - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Zvolen Námestie slobody 22
Zvolen
96061

IČO : 00320439
DIČ : 2021339430
IČ DPH : SK2021339430

Mesto Zvolen je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Zvolen
Sídlo: Námestie slobody 22, Zvolen, 96061
Štatutárny zástupca:
IČO: 00320439


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
4560 - WYS Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2019-2021 2019\12\31
26332-WYT DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU 2019\10\24
4055-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2019\05\24
12327-MSS Zimná údržba a zametanie chodníkov v meste Zvolen na roky 2018 - 2023 2019\03\31
2018/S 100-227917, 7577-MST Dodávka elektrickej energie pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku 2018\12\31
13871-WYT Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku 2017\12\31
24.10.2019 04:08:24