Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Profil verejného obstarávateľa
 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra - Profil verejného obstarávateľa
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 1
Mlynská dolina 1 81704 Bratislava
Bratislava
Bratislava,Bratislava - Čunovo

IČO : 31753604
DIČ : 2020719646
IČ DPH : SK2020719646

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Sídlo: Mlynská dolina 1 1, Bratislava, Bratislava,Bratislava - Čunovo
Štatutárny zástupca:
IČO: 31753604


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
NaL 03/2022 Vybudovanie nových monitorovacích vrtov 2023\02\25
xx/2021-NaL Realizácia technických prác pre Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 3. etapa 2023\02\19
Opravy, údržba a súvisiace služby pre motorové vozidlá v Spišskej Novej Vsi 2022\10\11
NaL 04/2022 Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektu OP KŽP – „Monitoring svahových deformácií" 2022\10\08
Prístrojové vybavenie pre monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky 2022\08\31
02/2021-NaL Elektrónový mikroanalyzátor 2022\08\03
Vrtné náradie pre vzorkovaciu vrtnú súpravu 2022\08\01
01/2021-NaL Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektov OP KŽP 2022\06\30
04/2019-NaL Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér) 2021\07\31
02/2019-NaL Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa 2020\04\30
03/2019-NaL Združená dodávka elektrickej energie 2020\01\31
01/2019-PoL Poistenie majetku ŠGÚDŠ 2019\07\31
16.06.2024 21:45:21