eZakazky - Slovenský hydrometeorologický ústav

 Slovenský hydrometeorologický ústav - Profil verejného obstarávateľa

Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17
Jeséniova 17
Bratislava
83315

IČO : 00156884
DIČ : 2020749852
IČ DPH : SK2020749852

Webstránka : http://www.shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Sídlo: Jeséniova 17, Bratislava, 83315
Štatutárny zástupca:
IČO: 00156884

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
16911-WYP Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd 2019\12\31
16910-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd 2019\12\31
2018/S 241-550560, 17992-MSS Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond) 2019\12\31
2018/S 233-532654, 17408-MSS Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému 2019\10\31
PHZ Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody 2018\10\15
21.03.2019 08:41:21