Slovenský hydrometeorologický ústav

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenský hydrometeorologický ústav - Profil verejného obstarávateľa
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17
Jeséniova 17
Bratislava
83315

IČO : 00156884
DIČ : 2020749852
IČ DPH : SK2020749852

Webstránka : http://www.shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Sídlo: Jeséniova 17, Bratislava, 83315
Štatutárny zástupca:
IČO: 00156884


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
01/SHMU/2019/MI Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd II 2020\06\25
02/SHMÚ/2019/MI Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd II 2020\06\25
SHMU 03/2019 Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku 2020\05\31
2018/S 241-550560, 17992-MSS Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond) 2019\12\31
02/SHMÚ/2019/KK 4 kusy terénnych úžitkových motorových vozidiel - prevádzka pzv 2019\10\31
2018/S 233-532654, 17408-MSS Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému 2019\10\31
ZsNH/2019/019 Dodanie Veľkoplošných pútačov pre informovanie a komunikáciu pre SHMÚ 2019\09\30
01/SHMÚ/2019/KK Repasácia automatických zrážkomerných staníc 2019\08\18
01/SHMU/po Výstavba meračov vertikálneho profilu vetra a teploty 2019\07\01
16911-WYP Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd 2019\03\20
16910-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd 2019\03\20
14.10.2019 02:58:03