Slovenský hydrometeorologický ústav

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenský hydrometeorologický ústav - Profil verejného obstarávateľa
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17
Jeséniova 17
Bratislava
83315

IČO : 00156884
DIČ : 2020749852
IČ DPH : SK2020749852

Webstránka : http://www.shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Sídlo: Jeséniova 17, Bratislava, 83315
Štatutárny zástupca:
IČO: 00156884


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
02/SHMU/2021/MM Zabezpečenie opráv a pravidelnej údržby letiskových meteorologických systémov a zariadení AWOS v správe Leteckej meteorologickej služby SHMÚ 2023\02\21
706-1552/2023 II. Rekonštrukcia a obnova 43 monitorovacích objektov podzemných vôd 2023\02\10
706-1589/2023 Zabezpečenie nákupu leteniek a súvisiacich služieb pre potreby SHMÚ v roku 2023 2023\01\25
706-3678/2022 Zabezpečenie nákupu leteniek a s tým súvisiacich služieb pre potreby SHMÚ 2022\12\06
706-3321/2022 Rekonštrukcia a obnova 43 monitorovacích objektov podzemných vôd 2022\11\30
03/SHMÚ/2021/MM Rekonštrukcia a obnova 102 monitorovacích objektov podzemných vôd 2022\09\07
SHMU 01/2022 Dodanie 4 ks magnetrónov 2022\06\30
PHZ Podpora prevádzky informačného systému SK-BIO – výmena údajov medzi databázami 2022\01\18
PHZ Vypracovanie analýz a metodických postupov na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek 2021\12\07
01/SHMÚ/2021/MM Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond 2021\10\29
PHZ Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody III 2021\07\31
2018/S 241-550560, 17992-MSS Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond) 2021\06\30
ZsNH/2021/005 Dodanie stálych tabúľ pre informovanie a komunikáciu pre SHMÚ 2021\05\31
03/SHMÚ/2020/KK Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II. 2021\05\29
PHZ Vetromerné stanice pre systémy AWOS pre potreby pracovísk Leteckej meteorologickej služby SHMÚ lokalizované na letiskách Bratislava, Košice, Poprad, Piešťany a Žilina 2021\05\29
01/SHMÚ/2020/KK Realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Gánovce 2021\05\05
ZsNH/2021/008 Čistenie objektov monitorovania podzemných vôd Štátnej hydrologickej siete SHMÚ v oblasti západného a východného Slovenska v rokoch 2021 – 2022 2021\04\27
PHZ Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody II 2021\03\31
05/SHMÚ/2020/MI Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd IV 2021\02\28
04/SHMÚ/2020/MI Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd IV 2021\02\28
ZsNH/2020/026 Odhlučnenie a úpravy stojiska zdroja chladu 2021\01\31
ZsNH/2020/028 Stavebný dozor – SHMÚ Jaslovské Bohunice 2021\01\31
ZsNH/2020/025 Príprava, konsolidácia a vypublikovanie preliminary reportov na rok 2021 za Slovenskú republiku 2020\12\04
ZsNH/2020/019 Stavebný dozor – SHMÚ Jaslovské Bohunice 2020\12\04
ZsNH/2020/016 Dodanie nitrocelulózových membránových filtrov 2020\11\10
ZsNH/2020/017 Výroba a dodanie vodomerných lát individuálnych rozmerov 2020\11\04
03/SHMÚ/2020/MI Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb a tovarov prostredníctvom palivových kariet 2020\09\30
ZsNH/2020/013 Dodanie ochranných plechových búd na umiestnenie automatických prístrojov s on-line prenosom dát 2020\09\22
PHZ Vybudovanie stojiska zdrojov chladu 2 2020\08\09
ZsNH/2020/012 Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov 2020\07\27
PHZ Výroba a dodanie vodomerných lát individuálnych rozmerov 2020\07\19
PHZ Dodanie nitrocelulózových membránových filtrov 2020\07\13
01/SHMU/2019/MI Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd II 2020\06\25
02/SHMÚ/2019/MI Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd II 2020\06\25
SHMU 03/2019 Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku 2020\05\31
PHZ Dodanie ochranných plechových búd na umiestnenie automatických prístrojov s on-line prenosom dát 2020\05\23
ZsNH/2020/010 Nákup akumulátorov II 2020\04\26
ZsNH/2020/003 Stavebný dozor – SHMÚ Gánovce 2020\03\31
01/SHMÚ/2020/MI Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd III 2020\03\30
02/SHMU/2020/MI Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd III 2020\03\15
02/SHMÚ/2019/KK 4 kusy terénnych úžitkových motorových vozidiel - prevádzka pzv 2020\01\31
ZsNH/2019/047 Dodanie vodomerných lát individuálnych rozmerov 2020\01\07
ZsNH/2019/019 Dodanie Veľkoplošných pútačov pre informovanie a komunikáciu pre SHMÚ 2019\12\31
ZsNH/2019/033 Čistenie objektov podzemných vôd Štátnej monitorovacej siete SHMÚ v oblasti západného a stredného Slovenska v rokoch 2019 – 2020 2019\11\18
2018/S 233-532654, 17408-MSS Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému 2019\10\31
ZsNH/2019/030 Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku v roku 2019 – jesenný cyklus 2019\09\17
01/SHMÚ/2019/KK Repasácia automatických zrážkomerných staníc 2019\08\18
01/SHMU/po Výstavba meračov vertikálneho profilu vetra a teploty 2019\07\01
16911-WYP Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd 2019\03\20
16910-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd 2019\03\20
09.02.2023 00:16:18