Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

CSS ORAVA, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy s. č. 30

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32143590 | Kód: 03/2020-E

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 03/2020-E Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\23
23.09.2020
 Výkaz - výmer oprava Súťažné podklady
2020\09\18
18.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 03/2020-E Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\12
12.09.2020
 Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača Súťažné podklady
2020\09\12
12.09.2020
 Príloha č. 3 Zmluva o dielo CSS ORAVA, Tvrdošín Stavebné úpravy budovy s.č. 30 Súťažné podklady
2020\09\12
12.09.2020
 Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérii Súťažné podklady
2020\09\12
12.09.2020
 Príloha č. 1c E Statika - Technická správa Súťažné podklady
2020\09\12
12.09.2020
 Príloha č. 1b D-01 - Technická správa Súťažné podklady
2020\09\12
12.09.2020
 Prílha č. 1a A.B.-Sprievodná+Súhrnná TS Súťažné podklady
2020\09\12
12.09.2020
 Príloha č. 1 - Výkaz - Výmer Stavebné úpravy budovy s. č. 30 Súťažné podklady
2020\09\12
12.09.2020
22.10.2021 11:43:04