Slovenská agentúra životného prostredia

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská agentúra životného prostredia - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

IČO : 00626031
DIČ : 2021125821
IČ DPH : SK2021125821

Slovenská agentúra životného prostredia je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Sídlo: Tajovského 28, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Štatutárny zástupca:
IČO: 00626031


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
GR/015240/2019 Propagačné predmety 2020\08\31
GR/015243/2019 Filmová produkcia 2020\08\31
GR/006330/2019 Súpravy na triedenie odpadu v rámci projektu Triedim, triediš, triedime 2020\06\30
011121/2019 Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni 2020\06\30
GR/00087/2018, 2018/S 228-521922 Komplexné zabezpečenie odborných a informačných podujatí 2019\12\31
008977/2019 Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií 2019\12\31
GR/002305/2019 SMART (inteligentný) odpadkový systém 2019\08\22
19.11.2019 14:05:51