Slovenská agentúra životného prostredia

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská agentúra životného prostredia - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

IČO : 00626031
DIČ : 2021125821
IČ DPH : SK2021125821

Slovenská agentúra životného prostredia je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Sídlo: Tajovského 28, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Štatutárny zástupca:
IČO: 00626031


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
025969/2019 Administrátor dotačného programu 2020\12\31
GR/023337/2019 SMART (inteligentný) odpadkový systém 2020\12\31
3/2020 Nákup impresií v online mediálnom priestore 2020\11\30
Profesionálna produkčná výroba 2020\11\30
4/2020 Nákup vonkajšieho mediálneho priestoru 2020\11\30
Nákup technického vybavenia pre enviroučebňu v rámci envirocentra Dropie 2020\11\30
000001/2020 Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach 2020\11\30
GR/015240/2019 Propagačné predmety 2020\08\31
GR/015243/2019 Filmová produkcia 2020\08\31
008977/2019 Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií 2020\06\30
GR/00087/2018, 2018/S 228-521922 Komplexné zabezpečenie odborných a informačných podujatí 2020\06\30
011121/2019 Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni 2020\06\30
025968/2019 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu 2020\03\23
GR/006330/2019 Súpravy na triedenie odpadu v rámci projektu Triedim, triediš, triedime 2019\12\31
GR/002305/2019 SMART (inteligentný) odpadkový systém 2019\08\22
02.06.2020 13:16:11